Monday, September 17, 2007

8 in 1 သင္ခန္းစာေရးဆြဲျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ

ဟိုတေလာက “ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္သင္ၾကားမွဳအႏုပညာ” ေဆာင္းပါးထဲမွာ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က ေဒါက္တာ ဟို၀ါ့ဒ္ဂတ္တနာနဲ ့သူ ့ရဲ့ သုေတသနအဖြဲ႕၀င္ေတြ ခြဲျခားျပဆိုထားတဲ့ ဥာဏ္ရည္အမ်ိဳးအစား (၈)မ်ိဳးအေၾကာင္းကို က်ြန္မ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဥာဏ္ရည္ အမ်ိဳးအစား (၈)မ်ိဳးေပၚ အေျခခံျပီး သင္ခန္းစာမ်ားေရးဆြဲျခင္း မဟာဗ်ဴဟာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပထမတခုကေတာ့ 8 in 1 ဆိုျပီး အားလံုးေပၚ အာရံုထား ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္တခုကေတာ့ intelligence တခုခ်င္းအေပၚမွာ အာရံုထား ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုးတစ္ခုကို က်ြန္မတို႔ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

၁) ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္ဆာပလာ ေသတၱာေလးတခု

ဥာဏ္ရည္တခုခ်င္းစီအလိုက္ ထူးျခားေသာ စြမ္းအင္မ်ား ရွိတတ္ပါတယ္။ ဂါတ္နာဆိုသူ ပညာေရးသုေတသန ပညာရွင္တဦးကေတာ့ ဒီစြမ္းအားေတြကို ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးေတြရဲ့ ပင္မလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားလို႔ ေခၚေ၀ၚခဲ့ပါတယ္။ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးတခုခ်င္းဆီမွာ သက္ဆိုင္ရာ ဇီ၀ျဖစ္စဥ္နဲ႔ အာရံုခံစားမွဳဆိုင္ရာ စြမ္းအင္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဒးဗစ္ေလဇီယာက သင္ခန္းစာေတြမေရးဆြဲခင္မွာ ပထမဆံုးေလ့လာသင့္တဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးဆိုင္ရာ ကိရိယာတန္ဆာပလာ ေသတၱာေလးတစ္ခုကို တီထြင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေသတၱာေလးထဲမွာ ပါ၀င္တာေတြကေတာ့

(၁.၁) Logical/ Mathematical

သေကၤတမ်ား၊ ေဖာ္ျမဴလာမ်ား၊ တြက္ခ်က္မွဳမ်ား၊ ဆက္စပ္ေတြးေတာမွဳမ်ား၊ ဂရပ္ဖစ္ပံုမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မွဳမ်ား၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္စာေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္း၊ ယုတိၱေဗဒဆိုင္ရာ ကစားပြဲမ်ား၊ နံပါတ္စဥ္မ်ား၊ လိုရင္းအခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

(၁.၂) Verbal/ Linguistic

Creative Writing၊ သဒၵါနည္းက် ေျပာဆိုျခင္း၊ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ဟာသမ်ား ေျပာဆိုျခင္း၊ ဒိုင္ယာရီထားရွိသံုးစြဲျခင္း၊ စာေပဖတ္ရွဴေလ့လာျခင္း၊ ကဗ်ာစာေပဖတ္ရွဳျခင္း၊ ပံုျပင္မ်ားဖန္တီးေျပာဆိုျခင္း၊ က်ပန္းစကားေျပာျခင္း၊ စကားစစ္ထိုးပြဲက်င္းပျခင္း ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

(၁.၃) Visual/ Spatial

ပံုဆြဲျခင္း၊ စိတ္ကူးယဥ္ပံုေဖာ္ျခင္း၊ အေရာင္ႏွင့္ စာလံုးပံုစံမ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္း၊ ပန္းပုထုျခင္း၊ မ်က္ႏွာျပင္တခုေပၚတြင္ စကၠဴ၊ အ၀တ္စ၊ ဓာတ္ပံုစသည္မ်ား ျဖတ္ညွပ္ကပ္လုပ္ျခင္း (collage) သင္ခန္းစာမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

(၁.၄) Musical/Rhythmic

သဘာ၀အသံမ်ား၊ တူရိယာသံမ်ား၊ သီခ်င္းေရးျခင္း၊ သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ ဂီတသရုပ္ေဖာ္ျခင္း ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

(၁.၅) Interpersonal

jigsaw ကစားျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တဦးႏွင့္တဦး မိတ္ဖြဲ႔စကားေျပာေစျခင္း၊ အျခားသူမ်ား၏ ခံစားမွဳမ်ားကိုနားလည္တတ္ေစျခင္း၊ စုေပါင္းေလ့လာသင္ယူျခင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

(၁.၆) Naturalist

အပင္ႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ားအား ဂရုစိုက္ေလ့လာျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အား စူးစမ္းျခင္း၊ မ်ိဴးစိတ္မ်ားအားေလ့လာျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာေရး ခရီးထြက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားပါ၀င္ပါတယ္။

(၁.၇) Bodily/Kinesthetic

ကိုယ္ဟန္အမူအရာ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမွုအက၊ကာယပညာ၊ ကိုယ္လံုပညာ၊ အားကစားျပဳလုပ္ျခင္း (ေဘာလံုးကန္၊ ေရကူး၊ ၾကက္ေတာင္ရိုက္ျခင္း) ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္၊

(၁.၈) Intrapersonal

အာရံုစူးစိုက္ျခင္း၊ စနစ္တက် ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္တတ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မွဳျမဲျမံေစျခင္း၊ တဦးခ်င္းစီအလိုက္ ပေရာဂ်က္မ်ား ဖန္တီးျခင္း ဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီေသတၱာငယ္ေလးကို ေသခ်ာေလ့လာျပီးမွ သင္ခန္းစာမ်ား ေရးဆြဲဖန္တီးသင့္တယ္လို႔ ပညာရွင္မ်ားက အဆိုျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

(၂) 8 in 1 သင္ခန္းစာ ေရးဆြဲပံုအဆင့္ဆင့္

သင္ခန္းစာမ်ားေရးဆြဲရာမွာ လိုက္နာရမယ့္ အဆင့္မ်ားကေတာ့

(၂.၁) အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ားအား အာရံုျပဳျခင္း

သင္ခန္းစာမွာ ပါ၀င္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပဲ အာရံုထားရပါမယ္။ သင္ခန္းစာေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ျပီး၊ သင္ရိုးညႊန္းတန္းတခုလံုးမဟုတ္ေၾကာင္း သတိျပဳရပါမယ္။

(၂.၂) သင္ခန္းစာ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားအားေဖာ္ထုတ္ျခင္း

သင္ခန္းစာရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေရးသားရပါမယ္။ ဒီသင္ခန္းစာျပီးသြားတဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘာေတြသိေစခ်င္တာလဲ၊ ဘာေတြကို နားလည္ေစခ်င္တာလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။

(၂.၃) ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ားဆိုင္ရာ ကိရိယာေသတၱာငယ္အား အသံုးျပဳျခင္း

ေသတၱာငယ္ထဲက အသံုး၀င္မယ့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာသင္ခန္းစာေတြကို ဥာဏ္ရည္တခုခ်င္းစီအလိုက္ ေရြးထုတ္ရပါမယ္။ ေရြးခ်ယ္ေနစဥ္မွာ ကိုယ္ေရးဆြဲမယ့္ သင္ခန္းစာရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို စိတ္ထဲမွာ ရွိေနျပီးမွ ေရြးခ်ယ္ပါ၊ မဟုတ္ရင္ အခ်က္အလက္ေတြ ရွဳပ္ေထြးကုန္တတ္ပါတယ္။

(၂.၄) ေရြးခ်ယ္လိုက္သည့္ အရာမ်ားအား မည္သို႔သံုးစြဲမည္ကို အနက္ဖြင့္ျခင္း

ဥာဏ္ရည္တခုခ်င္းအလိုက္ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိရိယာတခုခ်င္းကို ေဘးမွာ ကြက္လပ္ေတြခ်န္ျပီး ေရးခ်ရပါမယ္၊ ျပီးေတာ့မွ အဲဒီကြက္လပ္ေတြမွာ ေက်ာင္းသားေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ပါ၀င္သင္ယူမွဳရွိႏိုင္တယ္၊ ဘယ္လိုသင္ေထာက္ကူေတြ သံုးရမယ္၊ ေက်ာင္းသားေတြနားလည္ေအာင္ ဘယ္လိုသင္မယ္၊ သူတို႔နားလည္လက္ခံႏိုင္စြမ္းကို ဘယ္လိုသံုးသပ္မယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို အနက္ဖြင့္ေရးသားရပါမယ္။

(၂.၅) သင္ခန္းစာအခ်က္အလက္မ်ားအား အစီအစဥ္တက် ေနရာခ်ျခင္း

ဒီအဆင့္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ပါ။ သင္ခန္းစာအတြင္းမွာ ပါ၀င္ရမယ့္ learning activities မ်ားကို အစီအစဥ္တက် ေနရာခ်ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိျပဳရမွာ တခုက သေဘာသဘာ၀အားျဖင့္ကို 8 in 1 မဟာဗ်ဴဟာ ဟာ student-centered ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ၊ ဆရာမေတြအေနနဲ႔ facilitator role ကေန တာ၀န္ယူရမွာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ိဳးစံုနဲ့ အက်ြမ္း၀င္လာတဲ့အခါ ေက်ာင္းသားေတြကို သူတို႔ဘယ္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးအေပၚမွာ ထပ္ျပီး စူးစိုက္ေလ့လာသြားခ်င္သလဲဆိုတာ ေမးျမန္းရပါမယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႔စိတ္၀င္စားတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို ေလ့လာခ်င္စိတ္ေပၚလာပါမယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ သင္ယူေလ့လာေရးရဲ့ အၾကီးမားဆံုး တန္းတစ္ခုကုိ သူတို႔ ေက်ာ္သြားႏိုင္ပါျပီ။ အဲဒါကေတာ့ motivation ပါပဲ။

(၃) 8 in 1 သင္ယူမွဳျဖစ္စဥ္

8 in 1 ျဖစ္စဥ္ဟာ သင္ယူမွဳနဲ႔ သင္ယူသူေတြအေပၚမွာ ၾကီးစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိပါတယ္။ ေခတ္သစ္ ဦးေႏွာက္ပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသနပညာရွင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဟူစတန္၊ ဂ်င္ဆင္၊ဆိုင္လ္၀က္စ္စတာနဲ႔ ၀ိုလ္ဖီတို႔က သင္ယူမွဳနဲ့ပတ္သက္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတြကို အခုလို ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

၁။ လူတေယာက္သည္ တစံုတခုအား ေလ့လာသင္ယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားပိုမိုရရွိလာလွ်င္ ထိုသူသည္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာအား အမွန္တကယ္ ေလ့လာသည္။

၂။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ေလ့လာသင္ယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာ ရွိသျဖင့္၊ ထိုသူသည္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာအား မွတ္မိသိရွိသြားသည္။

၃။ ထုိမွ်မက ေလ့လာသင္ယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိသျဖင့္၊ ထိုသူသည္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာအား နားလည္သိျမင္သြားသည္။

စသျဖင့္ မွတ္ခ်က္ေတြပါ။

8 in 1 မဟာဗ်ဳဟာမွာဆိုရင္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု၊ သင္ေထာက္ကူမ်ိဳးစံု ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြ သင္ခန္းစာကို နားလည္သိျမင္ျပီး၊ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး ထူးျခားေကာင္းမြန္လာႏိုင္မယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ေနာက္အားသာခ်က္တခုက ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ႏိုင္မွဳျဖစ္ပါတယ္၊ ဆရာေတြေျပာတာေတြခ်ည္း ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ထိုင္နားေထာင္ေနရင္ passive recipient ပဲျဖစ္မွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ပညာေရးရဲ့ အဆံုးစြန္ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ passive recipient ျဖစ္ဖို႔မဟုတ္ပါ။ Lifelong Learner ေတြျဖစ္လာဖို႔ပါ။ 8 in 1 မဟာဗ်ဴဟာဟာ Lifelong Learner အမ်ားအျပားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္တဲ့ ဗ်ဴဟာေကာင္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊

ေနာက္ပိုင္းက်မွ ေနာက္ထပ္ မဟာဗ်ဴဟာတမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ Intelligence-Focused သင္ခန္းစာေရးဆြဲျခင္း မဟာဗ်ဴဟာေလးအေၾကာင္း ထပ္မံတင္ျပပါဦးမယ္။

ခင္မမမ်ိဳး

ကိုးကား

Lazear, D. (2003) Eight Ways of Teaching: The Artistry of Teaching with Multiple Intelligences, Fourth Edition, Pearson Education, Glenview

Gardner, H. (1983) Frames of mind: The theory of multiple intelligences, Harper & Row, New York

Houston, J. (1982) The possible human: A course in extending your physical, mental and creative abilities, J.P Tarcher, Los Angeles

Sylwester, R. (2000) A biological brain in a cultural classroom: Applying biological research to classroom management, Corwin Press, CA

Wolfe, P. (2001) Brain Matters: Translating research into classroom practice, Alexandria, VA

Sunday, September 16, 2007

Free Education & Education Free

ျမန္မာျပည္ ပညာေရးအေျခအေနကို ထိထိမိမိျပသထားေသာ ကာတြန္းေလး ။
ဒီေနရာမွ ကူးယူ တင္ျပပါသည္ ။

01FreeEducation.jpg02EducationFree.jpg

Monday, September 10, 2007

Different Learning Styles

လူေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ့တစ္ေယာက္ ဘာသာရပ္ ၊ နည္းပညာေတြကို ေလ့လာသင္ယူပံု မတူညီၾကဘူး ။ တခ်ိဳ့က လက္ေတြ ့လုပ္မွ နားလည္သလို ၊ တခ်ိဳ့ကေတာ့ သီအိုရီေတြဖတ္ျပီး ၊ ပတ္သက္တဲ့ေမးခြန္းေတြနဲ့ ပတ္သက္တဲ့အေျဖေတြကို ျပန္စဥ္းစားျပီး ေလ့လာတတ္တယ္ ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ ကိုယ့္ရဲ့ learning style ကို သိတဲ့အခါ ၊ ကိုယ္ပိုင္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ ေတြကို လိုသလိုအသံုးခ်ျပီး ၊ ေလ့လာသင္ယူရာမွာ ပိုထိေရာက္နိုင္တယ္ ။ ထိုနည္းတူ သင္ၾကားပို့ခ်သူကလည္း ၊ ကိုယ့္အတန္းထဲကလူေတြရဲ့ ေယဘူယ် learning style ေတြကို သိထားတဲ့အခါ ၊ အဲလိုအေျခအေနကို ဖန္တီးလို့ သင္ၾကားပို့ခ်ခ်က္ေတြကို သင္တန္းသားေတြ ခပ္ျမန္ျမန္ နားလည္နိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္နိုင္တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ Learning Style ဆိုတာဟာ အေရးၾကီးတဲ့အခန္းက႑တခုျဖစ္တယ္ ။

North Carolina State University မွ တင္ျပထားတဲ့ Index of Learning Style (ILS) ကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ ။

The Index of Learning Styles is an on-line instrument used to assess preferences on four dimensions (active/reflective, sensing/intuitive, visual/verbal, and sequential/global) of a learning style model formulated by Richard M. Felder and Linda K. Silverman. The instrument was developed by Richard M. Felder and Barbara A. Soloman of North Carolina State University.[1]
=======================================

ဒီေနရာကို သြားျပီး ၊ ကိုယ့္ learning style ဟာ ၊ အဲဒီ 4 dimensions မွာ ၊ ဘယ္လိုအပိုင္းေတြ က်ေရာက္ေနသလဲ သိရေအာင္ ၊ ေမးခြန္းေတြ ေျဖနိုင္တယ္ ။ ေမးခြန္းေတြရဲ့ ရလဒ္ကို ခုလို ဒီေနရာမွာ အေသးစိတ္ ရွင္းျပထားပါတယ္ ။ ေအာက္မွာေတာ့ ကြ်န္မ အက်ဥ္းခ်ံဳးျပီး ဘာသာျပန္လိုက္ပါတယ္ ။

(၁) Active & Reflective Learners: [2]

Active Learner ေတြဟာ ေလ့လာသင္ယူခ်က္ေတြကို အျမဲမွတ္မိနားလည္ေနနိုင္ဖို့ ၊ လက္ေတြ ့လုပ္တာျဖစ္ျဖစ္ ၊ တျခားသူေတြနဲ့ ေဆြးေႏြးဖလွယ္တာျဖစ္ျဖစ္ ၊ သူမ်ားကိုျပန္ရွင္းျပတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ေလ့ရွိတယ္ ။

Reflective Learner ေတြကေတာ့ ပထမဆံုး ကိုယ့္ဘာသာေတြးေတာစဥ္းစားတတ္တယ္ ။

Active Learner ေတြက အဖြဲ ့လိုက္ေလ့လာရတာ အားသန္ျပီး ၊ Reflective Learner ေတြကေတာ့ တစ္ဦးစီ လုပ္ရတာ ပိုနွစ္သက္တယ္ ။

သူတို့ေျပာေလ့ရွိတဲ့စကားမ်ား ..
“ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ လုပ္ၾကည့္လိုက္ရေအာင္” (Active Learners)
“အရင္စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္” (Reflective Learners)

ဒီ Dimension မွာ ၊ လူေတြဟာ တဘက္ကို နည္းနည္းပိုအားသန္တတ္ၾကေပမယ့္ ၊ ညီမွ်မႈတခုနားမွာပဲ ရွိသင့္တယ္ ။ သိပ္အစြန္းမေရာက္သင့္ဘူး ။ ေရာက္လြန္းရင္ ဘာမွမေတြးေတာပဲ လက္ေတြ ့အရမ္းလုပ္မိ ၊ အမွားေတြေပၚလာနိုင္သလို ၊ ေတြးေတာလြန္းေနတာပဲဆိုရင္လည္း လက္ေတြ ့ဘာမွမျဖစ္လာနိုင္ဘူး ။

(၂) Sensing & Intuitive Learners: [2]

Sensing Learner ေတြဟာ ရွိဖူးျပီးသား ပုစာၦမိ်ဳးေတြကို သင္ထားဖူးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ့ စနစ္တက်ေျဖဆိုခ်င္ၾကတယ္ ။ သင္ျပမထားေသးတာေတြကို ေျဖဆိုဖို့ ၀န္ေလးတယ္ ။ သူတို့ေတြဟာ အေသးစိတ္ေလ့လာတတ္ၾကျပီး ၊ မွတ္သားရတဲ့အေလ့အထ အားသန္တတ္တယ္ ။ လက္ေတြ ့ကို ပိုဦးစားေပးၾကတယ္ ။

Intuitive Learner ေတြကေတာ့ အထပ္ထပ္လုပ္ေနရတာ မနွစ္သက္တတ္ၾကဘူး ။ အသစ္ကိုရွာေဖြ ေလ့လာ တီထြင္ခ်င္တတ္ၾကတယ္ ။ အခ်က္အလက္ေတြ မွတ္သားထားရျခင္း ၊ အဆင့္လိုက္တြက္ခ်က္နည္းေတြကို မၾကိဳက္ၾကဘူး ။

ျဖစ္သင့္တာကေတာ့ .. တခ်ိဳ့တခ်ိန္ေတြမွာ ပံုေသနည္းေတြပဲမလိုက္ဘဲ ၊ တီထြင္ၾကံစထိုးေဖာက္တတ္ရမယ္ ။ တခ်ိဳ့အခ်ိန္ေတြမွာလည္း မွန္ကန္တယ္လို့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ့ ေသခ်ာတြက္ခ်က္တတ္ရမယ္ ။

(၃) Visual & Verbal Learners: [2]

ဒါကေတာ့ သိပ္အထူးရွင္းျပစရာလိုမယ္မထင္ပါဘူး ။ Visual Learner ေတြက ပံုေတြ ၊ ဂရပ္ဖ္ေတြ ၊ chart ေတြ ၊ demostration ၊ ဗြီဒီယို စသည္တို့ၾကည့္ျပီး ၊ သင္ၾကားရတာကို အားသန္တယ္ ။ Verbal Learner ေတြကေတာ့ စကားနဲ့ ရွင္းျပ ၊ ေရးျပတာကို ပိုနားလည္တတ္ၾကတယ္ ။

ကြ်န္မထင္ပါတယ္... လူတိုင္းက ဒီ dimension မွာေတာ့ မွ်တမႈရွိၾကမွာပါ ။ စကားေတြပဲ နားေထာင္ေနရရင္ ၊ ျငီးေငြ ့လာသလို ၊ ပံုေတြခ်ည္းပဲ ျမင္ေနရရင္လည္း ၊ စိတ္အာရံုလြင့္တတ္တယ္ ။ ဒီေတာ့ ၂ ပိုင္းလံုး ကြ်န္မတို့တြက္ လိုအပ္တယ္လို့ ျမင္ပါတယ္ ။

(၄) Sequential & Global Learners: [2]

ဒီဟာကို ဘာသာျပန္ရတာ နည္းနည္းေတာ့ ခက္တယ္ ။ ကြ်န္မတတ္နိုင္သေလာက္ ရွင္းျပရရင္... Sequential Learner ေတြဟာ သင္ခန္းစာတခုခ်င္းစီ ဆက္စပ္ျပီးမွ ၊ သင္ခန္းစာကို နားလည္တတ္ေလ့ ရွိတယ္ ။ Global Learner ေတြကေတာ့ အေၾကာင္းအရာအမ်ားၾကီးကို ခ်ျပထားတဲ့အထဲ ၊ အားလံုးကို လံုးေစ့ပတ္ေစ့နားမလည္ရင္ေတာင္ ၊ ခ်ံဳၾကည့္ျပီး ဟိုနည္းနည္း ဒီနည္းနည္းနဲ့ အျမန္ဆံုးအခ်ိန္မွာ လိုအပ္တာေတြဆြဲထုတ္ျပီး ၊ ပုစာၱေတြကို ေျဖၾကားေလ့ ၊ သိခ်င္တာကို ေလ့လာေလ့ရွိတယ္ ။

============================================
gt_learning%20styles.JPG
အေပၚမွာျပထားတာကေတာ့ ILS ေမးခြန္းေတြကို ေျဖဆိုထားတဲ့ ကြ်န္မရဲ့ learning preferences ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ရလဒ္ပါ ။ ကြ်န္မရဲ့ ရလဒ္က ဘာကိုညႊန္ျပထားလဲဆိုေတာ့ ... dimension ၃ခုမွာ ကြ်န္မဟာ စေကး ၁-၃ ညီမွ်စြာေနတဲ့ထဲ ပါပါတယ္ ။ ကြ်န္မရဲ့အဓိက အားသန္တဲ့ဘက္ကေတာ့ Active Learner အေနနဲ့ပါ ။

ဒီရလဒ္က ကြ်န္မအတြက္ေတာ့ မွန္သင့္သေလာက္မွန္တယ္ဆိုရမယ္ ။

ကြ်န္မက လက္ေတြ ့လုပ္ရတာ ၊ အဖြဲ ့လိုက္ အိုင္ဒီယာေတြ ေဆြးေႏြးရတာ ၊ သူမ်ားကို ျပန္ရွင္းျပျပီး သူေမးတဲ့ေမးခြန္းေပၚအေျခခံလို့ အေျဖထပ္ထုတ္ရတာ အားသန္တယ္.. ဒါေပမယ့္ တခါတေလေတာ့လည္း ကိုယ့္ဘာသာ သီးသန့္ေလး စဥ္းစားခန္း၀င္တတ္တယ္ ။ အထူးသျဖင့္ ဒႆနနဲ့ဆိုင္တဲ့ေနရာမိ်ဳး ။

ဗမာျပည္တုန္းက က်က္တတ္တဲ့အက်င့္ရခဲ့တဲ့ကြ်န္မဟာ စာက်က္ျပီးေျဖရတာ ၊ က်က္ထားတာကို စနစ္တက်ျပန္အသံုးခ်ရတာကို နွစ္သက္တယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လ္ေခတ္မွာ တီထြင္မႈဆိုတာ အျမဲကပ္ပါေနရတာေၾကာင့္ ၊ ေနာက္.. အရာရာဟာ စနစ္တက်ခ်မွတ္ထားတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ့ပဲ ေျဖရွင္းလို့မရတာေၾကာင့္ ၊ innovation ဆိုတာကိုလည္း တတ္ေျမာက္လာတယ္ ။

အဆင့္လိုက္သင္ယူရတာ နွစ္သက္ေပမယ့္လည္း ၊ ေလ့လာသင္ၾကားစရာေတြ မ်ားျပားလြန္းတဲ့ ဒီေလာကမွာ ဟိုခုန္ ဒီခုန္နဲ့ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ကြ်န္မ global learner လည္း ျဖစ္ေနတယ္ ။

===============================================

ဒီေမးခြန္းေတြဟာ ေထာက္ပံ့တဲ့ tool အျဖစ္သာ သံုးသင့္ျပီး ၊ ေမးခြန္းေတြကရတဲ့ ရလဒ္ဟာ ေျဖဆိုသူတိုင္းတြက္ ၊ တသမွတ္ထဲ မွန္တယ္ မွားတယ္လို့ေတာ့ မေျပာနိုင္ပါဘူး ။ လူတိုင္းဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ပိုင္ learning style ကို ပိုသိသင့္တယ္လို့ ေအာက္မွာ ခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္ ။
ILS users should be aware of two important points:

(1) The ILS results provide an indication of an individual's learning preferences and an even better indication of the preference profile of a group of students (e.g. a class), but they should not be over-interpreted. If someone does not agree with the ILS assessment of his or her preferences, trust that individual's judgment over the instrument results.

(2) A student's learning style profile provides an indication of possible strengths and possible tendencies or habits that might lead to difficulty in academic settings. The profile does not reflect a student's suitability or unsuitability for a particular subject, discipline, or profession. Labeling students in this way is at best misleading, and can be destructive if the student uses the label as justification for a major shift in curriculum or career goals. (A learning style preference also does not serve as an excuse for a bad grade on the student's last physics test.[1]
ဒီပို့စ္ဟာ စာဖတ္သူမ်ားတြက္လည္း အက်ိဳးရွိပါေစလို့ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း .... ။

References:

(1) http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSpage.html
(2) http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSdir/styles.htm

Sunday, September 9, 2007

ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္သင္ၾကားမွဳအႏုပညာ


ဒီသင္ၾကားမွဳ အႏုပညာေလးကို က်ြန္မ စၾကားဖူးတာ အလုပ္ခြင္ကလႊတ္တဲ့ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေလး တစ္ခုမွာပါ။ “လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ တိမ္ျမွဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္ေနတဲ့ စြမ္းရည္ေတြရွိျပီး၊ ဒီစြမ္းရည္ေတြ၊ ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေပးမယ့္ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ၊ ပညာသင္ၾကားေရးစနစ္ေတြ၊ ပညာသင္ၾကားမွဳပံုစံေတြ လိုအပ္တယ္” လို ့ ထင္ျမင္ယူဆထားတာေၾကာင့္ ဒီအေၾကာင္းေလး ၾကားရတဲ့ အခါမွာ စိတ္၀င္တစား ျဖစ္သြားရပါတယ္။ ဒါနဲ ့ပဲ ဆက္စပ္ပတ္သက္တဲ့ စာအုပ္ေလးေတြကို လိုက္လံဖတ္ရွဴျဖစ္သြားတာပါ။ ျမန္မာ့ပညာေရး က႑အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေလးျဖစ္ထြန္းမယ္လို ့ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။(၁) ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးဆိုတာ

လူသားေတြ လူ ့စိတ္ကို နားလည္ဖို ့ ၾကိဳးစားေနခဲ့ၾကတာ ရာစုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာပါ။ မ်က္လွည့္နည္း ပညာ၊ စိတ္ပညာ၊ လူမွဳေဗဒ၊ မႏုႆေဗဒ၊ ဘာသာေရး၊ ေဆးပညာစသည္ျဖင့္ နယ္ပယ္စံုမွာပါပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္အတြင္းမွာက်ေတာ့ ေလ့လာစူးစမ္းမွဳ နယ္ပယ္တစ္ခု ထပ္ထြက္လာခဲ့ျပီး၊ အသိပညာနဲ ့ အတတ္ပညာနယ္ေပါင္းစံုက သုေတသန ပညာရွင္ေတြအားလံုး စိတ္၀င္တစားျဖစ္လာခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လူသားေတြရဲ့ စိတ္နဲ ့စိတ္ျဖစ္ေပၚမွဳ ပံုစံေတြပါပဲ။ ဒီအထဲက ထူးျခားတဲ့ ရွာေဖြေတြ ့ရွိမွဳေတြကို ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္

(၁.၁) ဦးေႏွာက္၏ ဗယ္ျခမ္း၊ ညာျခမ္းကြဲျပားမွာရွိသည္

(၁၉၈၁)ခုႏွစ္မွာ ေဒါက္တာ ေရာ္ဂ်ာ စပယ္ရီဆိုသူဟာ ဦးေႏွာက္ရဲ့ ဗယ္ျခမ္း၊ ညာျခင္း လုပ္ေဆာင္မွဳျဖစ္စဥ္ သုေတသနျပဳမွဳေၾကာင့္ ႏိုဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရပါတယ္။ သူ ့ရဲ့ ေတြ ့ရွိခ်က္ကေတာ့ ဦးေႏွာက္ရဲ့ ဗယ္ဘက္ခ်မ္း လုပ္ေဆာင္မွဳျဖစ္စဥ္ဟာ ညာဘက္ျခမ္းျဖစ္စဥ္ထက္ ပိုျပီး ယုတၱိေဗဒက်တယ္၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မွဳရွိတယ္၊ ဆင္ျခင္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းရွိတယ္၊ အစီအစဥ္တက် ရွိတယ္လို ့ဆိုထားျပီး၊ ညာဘက္ျခမ္းကေတာ့ ဗယ္ျခမ္းထက္ ပိုျပီး

တံု ့ျပန္အားေကာင္းတယ္လို ့ ဆိုထားပါတယ္။

(၁.၂) ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးဟူသည္ တိုးခ်ဲ့၍ရသည္

ေရွးယခင္တုန္းကေတာ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးဆိုတာကို ေမြးရာပါ

လို ့ဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသန္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ ဂ်င္းေဟာ့စတန္၊ ေဒါက္တာ ေရာဘတ္မာစတာ၊ ေဒါက္တာ ၀ီလစ္ဟာမင္နဲ ့ ေဒါက္တယလူး၀စ္ မခ်ာဒို တို ့က ဒါဟာ မမွန္ဘူးဆိုတာ ျငင္းခ်က္ထုတ္လိုက္ပါတယ္။ သူတို ့ဆိုခဲ့တာက က်ြႏု္ပ္တို ့ရဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးကို ကန္ ့သတ္ထားတဲ့ တခုတည္းေသာ အရာဟာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္မွုမ်ားသာျဖစ္ျပီး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်အေပၚ မည္မွ် ယံုၾကည္ထားသည္ဆိုျခင္းနဲ့ ့ ဆက္စပ္ေနတယ္လို ့ဆိုထားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးဆိုတာ ေမြးကတည္းက ပါလာျပီးတဲ့အေပၚမွာပဲ တသမတ္တည္း ရွိေနတာမဟုတ္ပဲ ဥာဏ္ေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ယူႏိုင္တယ္ဆိုျခင္းပါပဲ။

(၁.၃) ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္

(၁၉၈၃)ခုႏွစ္မွာ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္က ေဒါက္တာ ဟို၀ါ့ဒ္ဂတ္တနာနဲ ့သူ ့ရဲ့ သုေတသနအဖြဲ ့ေတြဟာ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိတယ္ဆိုတာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ လူသားတို ့ကမၻာေလာကၾကီးအား သိရွိမွဳ၊ ခံစားနားလည္မွဳ၊ စူးစမ္းေလ့လာမွုေတြဟာ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး တမ်ိဳးတည္းနဲ ့ မဟုတ္ဘူးလို ့ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို ့ခြဲျခားျပသတဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္။

(၂) ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အမ်ိဳးအစားမ်ား

(၂.၁)Verbal/ linguistic intelligence

ဒီအမ်ိုးအစားကေတာ့ လူသားတို ရဲ ့ ဘာသာစကားေလ့လာမွဳ၊ အသံုးျပဳမွဳေတြ

နဲ ့သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ကဗ်ာ၊ဟာသ၊ ပံုျပင္၊ စာေရး၊ စာဖတ္၊ သဒၵါ၊ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆင္ေျခေပးမွဳ အားလံုးနဲ ့ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ိဳးကိုေတာ့ ကဗ်ာဆရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ျပဇာတ္ဆရာ၊ ဟာသသရုပ္ေဆာင္၊ လူထုေဟာေျပာေရးသမားမ်ား၊ ပံုျပင္ေျပာသူမ်ားမွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။

(၂.၂) Logical/ Mathematical intelligence

ဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ့ သိပံနည္းက် ေလ့လာစူးစမ္းမွဳ

ေတြနဲ ့ပိုမိုဆက္ႏြယ္ပါတယ္။ ပံုပန္းသ႑ာန္မ်ားအားမွတ္မိသိရွိမွဳ၊ တစစီပ်ံ ့က်ဲ၍ သီးျခားစီျဖစ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဆက္စပ္ႏိုင္မွဳ စတာေတြနဲ ့ သက္ဆိုင္ပါတယ္၊ ဒီဥာဏ္ရည္မ်ိဳးကိုေတာ့ သိပံပညာရွင္၊ စာရင္းကိုင္၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္၊ သခ်ၤာပညာရွင္၊ ေရွ့ေနနဲ ့ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂမ္မာေတြဆီမွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။

(၂.၃) Visual Spatial intelligence

ဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ့ Visual Arts လို ့ေခၚတဲ့ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ပံုဆြဲပညာေတြ၊ ဗိသုကာပညာ၊ ေျမပံုေရးဆြဲထုတ္လုပ္ျခင္းပညာ၊ chess ကစားျခင္းလို ဂိမ္းကစားတဲ့ ပညာေတြနဲ ့ဆက္ႏြယ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အျမင္အာရံုေတြကို ဘယ္လိုခံစားလဲဆိုတာပါပဲ။ ဒီဥာဏ္ရည္မ်ိဳးကိုေတာ့ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ပန္းပုဆရာ၊ ဗိသုကာပညာရွင္ေတြနဲ ့ computer graphics designer ေတြဆီမွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။

(၂.၄) Bodily/ kinesthetic intelligence

ဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ့ လူရဲ့ စိတ္ခံစားမွဳကို ကိုယ္ခႏၡာက ေဖာ္ျပႏိုင္မွဳ(ဥပမာ-သဘင္ပညာ)၊ ကိုယ္လက္လွဳပ္ရွားအားကစားမွဳ၊ ကုန္ပစၥည္းတီထြင္မွဳေတြနဲ ့ ဆက္စပ္ပါတယ္။ အေတြ ့အၾကံဳမွ သင္ၾကားေလ့လာျခင္းဆိုတာဟာ ပညာေရးရဲ့ အေရးၾကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတခုပါ။ လူရဲ့စိတ္ကမသိႏိုင္၊ မလုပ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥတခ်ိဳ ့ကို ကိုယ္ခႏၡာက လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးတာ၊ လက္ႏွိပ္စက္ရိုက္တာမ်ိဳးေတြကို ဆိုလိုတာပါ။ ဒီလိုဥာဏ္မ်ိဳးကိုေတာ့ သရုပ္ေဆာင္ေတြ၊ အားကစားသမားေတြ၊ သဘင္ပညာသည္ေတြနဲ ့ တီထြင္သူေတြဆီမွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။

(၂.၅) Musical/ rhythmic intelligence

ဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ရစ္သမ္ေတြကို မွတ္မိသိရွိတာ၊ အသံုးျပဳႏိုင္စြမ္းရွိတာ၊ ပတ္၀န္းက်င္က လူသံနဲ ့ေတးသြားသံေတြကို အလြယ္တကူ ခံစားမွတ္မိနားလည္တာေတြနဲ ့ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီဥာဏ္ရည္မ်ိဳးကိုေတာ့ အဆိုေတာ္ေတြ၊ သီခ်င္းေရးဆရာေတြ၊ ေၾကာ္ျငာပိုင္းဆိုင္ရာ က်ြမ္းက်င္သူေတြ၊ ဂီတသင္သူေတြဆီမွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။

(၂.၆) Interpersonal intelligence

ဒီအမ်ိဳးအစားကေတာ့ လူအမ်ားနဲ ့ အလြယ္တကူ ပူးတြဲအလုပ္လုပ္ႏိုင္မွဳ၊ အမ်ားနဲ ့ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာစြာ ဆက္ဆံႏိုင္မွဳစတာေတြနဲ ့ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လိုတဲ့ စြမ္းရည္ေတြကေတာ့ တဘက္သားရဲ့ စိတ္ခံစားမွဳ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဆႏၵျပင္းျပမွဳေတြကို သတိထားမိႏိုင္ျခင္းပါပဲ။ တဘက္သားရဲ့ ခံစားမွဳ၊ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ စိုးရိမ္ထိတ္လန္ ့မွဳစတာေတြကို နားလည္စာနာေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ဥာဏ္ရည္မ်ိဳးကိုေတာ့ ႏွစ္သိမ့္ ေဆြးေႏြး အၾကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြဆီမွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။

(၂.၇) Intrapersonal intelligence

ဒီဥာဏ္ရည္အမ်ိဳးအစားကေတာ့ မိမိရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ ခံစားမွဳေတြ၊ ခံစားခ်က္ဆိုင္ရာ တံု ့ျပန္မွဳေတြ၊ အေတြးစဥ္ေတြအေပၚမွာ သိရွိနားလည္မွဳနဲ ့ ဆက္စပ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္မိမိသိရွိျခင္းပါ။ ဒီဥာဏ္ရည္မ်ိဳးကိုေတာ့ ဒႆနိကေဗဒပညာရွင္ေတြ၊ စိတ္ပညာရွင္ေတြနဲ ့စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ေတြ ဆီမွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ႏိုင္ပါတယ္။

(၂.၈) Naturalist intelligence

ဒီဥာဏ္ရည္အမ်ိဳးအစားကေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာမွုေတြ

နဲ ့ဆက္စပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ ့ေသာ စြမ္းရည္ေတြျဖစ္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ေမြးျမဴျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ ့ မ်ိဳးဗီဇမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ မိုးေလ၀သပညာစတာေတြနဲ ့ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီဥာဏ္ရည္မ်ိဳးကို ေတာင္သူလယ္သမားေတြ၊ အမဲပစ္မုဆိုးေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြ၊ စားေတာ္ကဲေတြနဲ ့ တိရ စာၦန္ေဆးကုဆရာ၀န္ေတြဆီမွာ အမ်ားဆံုးေတြ ့ရပါတယ္။

အခုလို အမ်ိဳးမ်ိဳးအေထြေထြျဖစ္ေနတဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ားကို သင္ၾကားမွဳ အႏုပညာနဲ ့ ေပါင္းစပ္ျပီး ဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမယ္။

(၃) စာသင္ခန္းတြင္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး မ်ားအား ေဖာ္ထုတ္သင္ၾကားျခင္း

ေယဘုယ်အားျဖင့္ သင္ခန္းစာေတြ ေရးဆြဲရာမွာ လိုအပ္တဲ့ ပံုစံ (၃)မ်ိဳးကို ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။

(၃.၁) ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးအား ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း

ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးတမ်ိဳးစီအလိုက္ကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအျဖစ္ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ဂီတပညာ၊ ၀ိဇၹာပညာ၊ ဘာသာစကား၊ သခ်ၤာပညာ၊ ကာယပညာ၊ လူမွဳေရးပညာရပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားရာမွာ ပညာရပ္အေပၚနားလည္မွဳသာမက ဥာဏ္ရည္တခုခ်င္းဆီရဲ့ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအဆင့္ဆင့္ကို သိရွိ

ထားဖို ့လိုအပ္ပါတယ္။

(၃.၂) ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးခ်၍ အသိပညာမ်ားအား ရယူျခင္း

ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး အမ်ိဳးအစားမ်ားဟာ တမ်ိဳးခ်င္းစီအလိုက္ အသိပညာမ်ား ရယူရာမွာ အသံုး၀င္ပါတယ္။ ဥပမာ- ကိုယ္ခႏၵာလွဳပ္ရွားမွဳမ်ားျဖင့္ စကားလံုးအသစ္မ်ားသင္ၾကားျခင္း၊ သခ်ၤာဘာသာအေျခခံအခ်က္မ်ားအား ဂီတျဖင့္ သင္ၾကားျခင္း၊ ပန္းခ်ီပန္းပုအႏုပညာမ်ားျဖင့္ လူ ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ထံုးတမ္းမ်ားအား သင္ၾကားျခင္း၊ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကမၻာ့ေရးရာ၊ ႏိုင္ငံ့ေရးရာမ်ားတြင္ စကားရည္လုပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း၊ ရွိတ္စပီးယား ျပဇာတ္ကဲ့သို ့ေသာ ျပဇာတ္မ်ားတြင္းမွ ဇာတ္ေဆာင္မ်ားရဲ့ သေဘာသဘာ၀မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း စသျဖင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃.၃) မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ားအား စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း

ဒီအခ်က္ဟာ အလြန္ပဲအေရးၾကီးပါတယ္။ ကိုယ္ဘယ္ေနရာမွာ အားသန္လဲဆိုတာ မသိသူတေယာက္ဟာ ဘ၀မွာ အက်ိဳးမရွိတဲ့ အလုပ္ေတြ လုပ္မိတတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို သူတို ့ရဲ့ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးေတြ ဘယ္အမ်ိဳးအစားမွာ ပိုအားသာေနလဲဆိုတာ သိရွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေအာင္၊ အားနည္းခ်က္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးအစားမွာလဲ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေအာင္၊ ေန ့စဥ္ ဘ၀လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ (ဥပမာ-Interpersonal intelligence) လို ဥာဏ္ရည္မ်ိဳးေတြ ဖြံ ့ျဖိဳးလာေအာင္ ေထာက္ကူေပးမယ့္ သင္ခန္းစာေတြကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားရပါမယ္။

ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးမ်ားအား ထုတ္ေဖာ္သင္ၾကားမွဳအႏုပညာအေၾကာင္း အတိုခ်ဳပ္ကို ဤမွ်နဲ ့နားခြင့္ ျပဳပါ။ သင္ခန္းစာေတြ ဘယ္လို ေရးဆြဲရမယ္ဆိုတာနဲ ့ပတ္သက္လို ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါဦးမယ္။

ခင္မမမ်ိဳး

က်မ္းကိုး-

(1) Lazear, D. (2003) Eight Ways of Teaching: The Artistry of Teaching with Multiple Intelligences (4th edition), Pearson Education

(2) Gardner, H. (1987) Developing the spectrum of human intelligences: Teaching in the eighties, a need to change, Harvard Educational Review

(3) Gardner, H. (1999) Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century, New York, Basic Books

(4) Gardner, H. (1996) Are there additional intelligences? Cambridge, MA. Harvard Graduate School of Education


Friday, September 7, 2007

ပညာေရး အက်ပ္အတည္း (၂၅)

တကၠသိုလ္ဆိုတာ ပညာရပ္ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေတြးေခၚ ေလ့လာ ဆည္းပူး က်င့္ၾကံရတဲ့ ေက်ာင္းပါ။ ေကာင္းတဲ့ အက်င့္အၾကံကို ဆည္းပူးႏိုင္တဲ့ ေနရာဌာန ပါ။ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ တကၠသိုလ္ ဆိုတာ တကယ္ပဲ စာသင္သားေတြ အတြက္ လြတ္လပ္စြာ ပညာဆည္းပူးခြင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ခြင့္ လူမႈ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံ ခြင့္ေတြအျပည့္ ေပးထားရတဲ့ ေနရာေတြပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကေတာ့ တကၠသိုလ္က စာသင္သားေတြခမ်ာ ပညာေရးမွာလည္း နည္းပညာက အစ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ အထိ ဘယ္ေနရာမွာမွ မျပည့္စံုတဲ့အတြက္ စံမီပညာေရးကို မရၾကတဲ့အျပင္ ေက်ာင္း တြင္းမွာ ပညာဆည္းပူးသင္ယူခြင့္က အစ အသြားအလာ အေနအထိုင္ အဆံုး အခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရႈံုးေနၾကရပါတယ္။

၁၉၉၁ေနာက္ပိုင္း ေက်ာင္းေတြ ျပန္အဖြင့္မွာပဲ တကၠသိုလ္ပညာေရးထဲမွာ စစ္တပ္ဆန္ဆန္ အမိန္႔ေပး ခ်ဳပ္ကိုင္ တဲ့ စနစ္ သံုးလာပါတယ္။ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကို အဆင့္ဆင့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ တဲ့ Guardianship စနစ္ကို သံုးဖို႔ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆရာ ဆရာမ တစ္ေယာက္ကို အနည္းဆံုး ေက်ာင္းသား အေယာက္ ၂၀ကေန ၅၀ထိ တာ၀န္ယူျပီး အဲဒီ ေက်ာင္းသားရဲ႕ ေက်ာင္းတြင္း လႈပ္ရွားမႈကို ဂရုစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္ ရမယ္လို႔ ခိုင္းပါတယ္။ ေက်ာင္းသားက တစ္ပတ္မွာ တစ္ရက္ အုပ္ထိန္းသူ ဆရာဆရာမကို လာေတြ႔ျပီး လက္မွတ္ ထိုးရပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းမွာ ျပႆနာ တစံုတရာျဖစ္ ရင္ တာ၀န္ယူ ထားရတဲ့ ဆရာ ဆရာမပါ ခံ၀န္ခ်က္ လက္မွတ္ ထိုးတာတို႔ ထုေခ်လႊာတင္တာတို႔ လုပ္ရမယ္လို႔ လည္း အမိန္႔ ထုတ္ပါ တယ္။ ဒါကို ဆရာ ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြကို နားလည္ေအာင္ ေျပာျပ ျပီး ထိန္းၾကရ ပါ တယ္။

ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြ အတန္းတက္ေအာင္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္နဲ႔ ထိန္းရျပီး ျငိပ္၀ပ္နာခံေအာင္အတြက္ Guardianship စနစ္နဲ႔လည္း ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားတဲ့ သေဘာပါ။ ၊ဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြအေနနဲ႔ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ရတဲ့အတြက္ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔လည္း အဆင္မေျပ ျဖစ္လာၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ကိုယ့္အဓိက ဘာသာရပ္မဟုတ္ဘဲ စိတ္၀င္စားတဲ့ တျခား ဘာသာရပ္ေတြကို တျခားအတန္းေတြမွာ သြားျပီး ေလ့လာ နားေထာင္ ခြင့္ လည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာ တကၠသိုလ္ပညာေရးထဲမွာ မျဖစ္မေန ရွိရမယ့္ လြတ္လပ္စြာ ပညာဆည္းပူးခြင့္ကိုပါ အတားဆီးခံရတဲ့ အေျခအေနပါ။

ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့ အက်ပ္အတည္းကေတာ့ အဂၤလိပ္လို သင္ယူရတဲ့ ျပႆနာပါ။ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းသားေတြ ဟာ အဂၤလိပ္စာကို ၅တန္းေရာက္မွ စသင္ရတဲ့ စနစ္နဲ႔ ၾကီးျပင္းလာရတဲ့အျပင္ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ အထိအေတြ႔နည္းခဲ့တဲ့ သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တကၠသိုလ္မွာ ျမန္မာစာဘာသာရပ္က လြဲျပီး က်န္တဲ့ ဘာသာရပ္အားလံုးကို အဂၤလိပ္လို သင္ရမယ္ လို႔ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ မူအသစ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြ အတြက္ ပညာသင္ယူရာမွာ အခက္အခဲ ေတြ႔လာရပါတယ္။ ပညာေရးမွာ အေျခခံမေကာင္းခဲ့တဲ့ အတြက္ ခ်က္ခ်င္းၾကီး အဆင့္ျမွင့္ ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့အခါ စာမလိုက္ႏိုင္တဲ့ ျပႆနာ ရွိလာပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဆရာဆရာမေတြကိုယ္တိုင္လည္း အဂၤလိပ္လို သင္ၾကားေရးမွာ အားနည္းတာေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေပါင္းစံု ၾကံဳၾကရပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားက ဆရာဆရာမေတြအေပၚ အထင္ေသး လာတာ မ်ဳိးေတြ ရွိလာပါတယ္။ အာဏာ ပိုင္ေတြ ဘက္က ဆရာဆရာမေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အေသြး ျမွင့္ မြမ္းမံ သင္တန္း ေပးတာ မ်ိဳးေလာက္ ကို ေတာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပံ့ပိုးမေပးခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ဆရာဆရာမ ေတြဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အခက္အခဲေတြအမ်ားၾကီးနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ တကၠသိုလ္မွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြေရာ ဆရာ ဆရာမ ေတြပါ စာသင္ခန္းမွာ မေပ်ာ္ၾက တဲ့အတြက္ ပညာရပ္ေတြမွာ သိပ္ မထူးခၽြန္ၾကေတာ့တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြ ရွိလာပါတယ္။ အဲဒီ အခက္အခဲေတြကို ကူေျဖရွင္းေပး ဖို႔ဆိုေတာ့လဲ ဆရာဆရာမေတြက ေက်ာင္းသားေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ ဖို႔သာ တာ၀န္ရွိျပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆို တင္ျပေပးတာမ်ိဳး ေတြ ကိုေတာ့ လုပ္ခြင့္မရွိၾကပါဘူး။

တကၠသိုလ္ေတြမွာ ေနာက္ထပ္ ထင္ရွားတဲ့ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာပါပဲ။ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း ေတြမွာ ဘိန္းျဖဴအပါအ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အမ်ဳိးမ်ဳိးကို လြယ္လြယ္ကူကူ ၀ယ္လို႔ ရပါတယ္။ ေခတ္စနစ္ထဲမွာ စိတ္ပ်က္ေနတဲ့ လူငယ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ႔ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ကုန္ ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ေခတ္ အဆက္ဆက္ ဘယ္ေတာ့မွ တိမ္ေကာမသြားတဲ့ ႏိုင္ငံအေရး၊ လူထုအေရးနဲ႔ ေက်ာင္းသား အေရး ကို ၾကည့္တဲ့ ေက်ာင္းသား မ်ိဳးဆက္ေတြကလည္း ရွိေနတာမို႔လို႔ ေက်ာင္းထဲမွာ လက္ကမ္း စာေစာင္ ျဖန္႔တာ နံရံမွာ စာကပ္တာေတြ လို ေက်ာင္း တြင္း လႈပ္ရွားမႈေတြကလည္း ရွိေနတာပါပဲ။ အာဏာပိုင္ ေတြဘက္က ေက်ာင္းပညာေရးေတြကို တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳး ေအာင္ လုပ္မေပးတဲ့အျပင္ ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရး ေတြမွာ ပိုပိုျပီး ဆံုးရႈံးလာတာကို တင္ျပ ေတာင္းဆိုခြင့္လည္း မရွိတာ ေၾကာင့္ ၁၉၉၆မွာေတာ့ တကၠသိုလ္ေတြမွာ မေက်နပ္သံေတြ ပို ၾကားလာရပါတယ္။

ကမၻာနဲ႔ အ၀ွမ္းမွာ တကၠသိုလ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွာ ဆရာဆရာမနဲ႔ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားက သင္ခန္းစာေတြ ကို ေဆြးေႏြးျပီး အတူတူ အေျဖရွာၾက၊ စာၾကည့္တိုက္မွာ စာအုပ္ေတြ ရွာဖတ္ျပီး သုေတသန ေတြ လုပ္ၾကရတဲ့ စနစ္ မ်ဳိးနဲ႔ ေက်ာင္းသား နဲ႔ ဆရာ အတူ ပူးေပါင္းျပီး ၾကိဳးစားေနၾကရတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ဆရာ ဆရာမ ေရွ႕ကေန သင္သြားသမွ်ကို ျငိမ္ျငိမ္ေလး နားေထာင္ မွတ္စု လိုက္ေရးျပီး အလြတ္က်က္ စာေမးပြဲေျဖရတဲ့ ပံုစံေသနဲ႔ သြားေနၾကရ တုန္းပါ။ ဆရာဆရာမ ကလည္း ေက်ာက္သင္ပုန္းမွာ ေျမျဖဴနဲ႔ ေရးျပီး စာသင္တဲ့ စနစ္ကိုပဲ သံုးေနၾကရတုန္းပါ။ စာသင္သားကိုယ္တိုင္ သုေတသန စာတမ္း၊ ေလ့လာခ်က္ စာတမ္း မ်ဳိးေတြ မလုပ္ၾကရေတာ့ စာၾကည့္တိုက္လည္း မသြားျဖစ္ ၾကေတာ့ ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ ဘြဲ႔တစ္ခု သာရသြားျပီး စာၾကည့္တိုက္ ဘယ္မွာ ရွိမွန္းေတာင္မသိတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါတယ္။

(ဒီလို စာၾကည့္တိုက္မ်ိဳး ျမန္မာျပည္မွာ မရွိပါ)

ေနာက္ထပ္ဆိုး၀ါးတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ စာၾကည့္တိုက္ေတြမွာလည္း စာအုပ္စာတမ္း ျပည့္ျပည့္စုံစံု လံုလံု ေလာက္ေလာက္ မရွိ ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ တိုင္းလည္း စာၾကည့္တိုက္မွာ စာအုပ္ငွားခြင့္ မရပါဘူး။ အခု ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ အထိ တကၠသိုလ္တိုင္းမွာ စာၾကည့္တိုက္ေတြက သာမန္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အိမ္ကို စာအုပ္ ေပး မငွားပါဘူး။ ဂုဏ္ထူးတန္း မဟာတန္းေတြပဲ ငွားလို႔ ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အနီးဆံုးက ထိုင္းႏိုင္ငံက တကၠသိုလ္ေတြမွာ ကြန္ပ်ဴ တာ နဲ႔ စာၾကည့္တိုက္ကို အဓိကသံုးတဲ့ ပညာေရးပံုစံကို အၾကီးအက်ယ္ အားေပးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကေတာ့ စာၾကည့္တိုက္ေတာင္ ေက်ာင္းသားတိုင္း အလံုအေလာက္ သံုးခြင့္ မရပါဘူး။ အဲဒီအျပင္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ေတြကို တင္ျပ ေတာင္းဆိုေပးမယ့္သူလည္း မရွိပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြအေနနဲ႔ တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီေအာင္ ဘက္စံုက ပံ့ပိုး ကူညီခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဆရာကလည္း ဆရာအခြင့္အေရး ေက်ာင္းသား ကလည္း ေက်ာင္းသား အခြင့္အေရး ေတြကို ခံစားခြင့္ရၾကမယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းေတြမွာ ဘယ္လို ဆူပူ ေတာင္းဆိုမႈမ်ိဳးမွ ရွိလာေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါမွ လည္း တည္ျငိမ္ျပီး ေခတ္မီ တိုးတက္တဲ့ ပညာေရးေလာကကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္္။

ေမျငိမ္း

Sunday, September 2, 2007

ပညာေရး အက်ပ္အတည္း (၂၄)

ေက်ာင္းႏွစ္ရွည္ပိတ္ျပီး ျပန္ဖြင့္တဲ့ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ က စျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဟာ စနစ္တက်နဲ႔ကို အဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ စစ္အစိုးရ လက္ထက္မွာ သင္ရိုးၫႊန္းတန္းေတြနဲ႔ သင္ၾကားေရး ပိုင္းေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းေတြအထိ ဗဟိုက ၀င္ျပီး အာဏာသံုးခ်ဳပ္ကိုင္ လာခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစာလို သမိုင္း လို ႏိုင္ငံနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဘာသာရပ္ေတြမွာ အမ်ားၾကီး ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ ကန္႔သတ္လာခဲ့ပါတယ္။ဥပမာအျဖစ္ေျပာျပရရင္ ၁၉၉၁-၉၂ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ပထမႏွစ္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ေတြ အားလံုးမွာ မသင္မေနရ (compulsory) ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ရဲ႕ ဗဟုသုတ ဖတ္စာအျဖစ္ ျပဌာန္းထားတဲ့ ၀ိဓူရဇာတ္ေတာ္ၾကီးကို သင္တဲ့ အခါမွာ မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါး ကို အက်ယ္မသင္ရဘူး လို႔ စာထြက္ပါတယ္။ သင္ရုိးထဲမွာ မျဖဳတ္ေပမဲ့ ဆရာၾကီး မင္းသု၀ဏ္တို႔ ဆရာတင္မိုးတို႔လို သူတို႔ကို သစၥာမခံတဲ့ ကဗ်ာဆရာၾကီးေတြရဲ႔ ကဗ်ာေတြကို မသင္ရဘူးလို႔ တားပါတယ္။ အံ့ၾသစရာေကာင္းတာက အသက္ထင္ရွား မရွိေတာ့တဲ့ ျမန္မာစာေပနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြရဲ႕ ဂုဏ္ေဆာင္ ဆရာၾကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းစာကို မသင္ရဘူးလို႔ တားတာပါပဲ။ မဟာ၀ိဇၨာတန္းေတြမွာ က်မ္းျပဳ ခြင့္လည္း မေပးေတာ့ ပါဘူး။ ဒါဟာ ေက်ာင္းသားအရြယ္ လူငယ္ေတြ သိသင့္ သိအပ္တဲ့ လြတ္လပ္ေရး အျမင္ေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အျမင္ ေတြ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္ေတြ နဲ႔ သမိုင္းတန္ဖိုးၾကီးတဲ့ စာေပေတြကို သင္ယူခြင့္ ဆံုးရႈံးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာစာ ဘာသာရပ္တခုတည္းက ဥပမာပဲ ရွိပါေသးတယ္။

အဲသလို ၁၉၉၁-၉၂ ပညာသင္ႏွစ္ကေန ၁၉၉၅-၉၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္းမွာ လက္ရွိ အစိုးရဟာ ပညာေရးထဲကို တျဖည္းျဖည္း ၀င္စြက္လာတာ ေတာ္ေတာ္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ရွိလာ ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ ေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို စာေမးပြဲ ေတာင္ ၀င္ေျဖစရာမလိုဘဲ အေအာင္ေပးခိုင္းတာမ်ဳိးကို ပါေမာကၡတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေပါင္းျပီး အမ်ားၾကီး လုပ္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ပညာေရးေလာကထဲမွာ အဂတိလိုက္စားက်င့္ ေရာက္လာပါတယ္။ အဲလိုနဲ႔ လူမ်ိဳး ဘာသာ မေရြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေရြး၊ အသားအေရာင္ မေရြး၊ အယုတ္ အလတ္ အျမတ္ မေရြး တန္းတူ ပညာေရး ရွိရမယ္ဆိုတဲ့ ပညာေရးေလာက ထဲမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ (discrimination)ေတြ ရွိလာပါတယ္။

အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ဆရာနဲ႔ တပည့္ၾကား.. ေက်ာင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္း ၾကားထဲမွာ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြ ျဖစ္လာတာ ပါပဲ။ ဒါဟာ အဖ်က္ဆီးခံရမႈပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္ အဖ်က္ဆီးခံလာရတဲ့ ျပႆနာမွာ စစ္အစိုးရနဲ႔ ထပ္တူ တာ၀န္ရွိ တဲ့ အထဲမွာ ပါေမာကၡေတြ အပါအ၀င္ ပညာေရးအာဏာပိုင္ေတြလည္း ပါတယ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ပညာရွင္ေတြ ျဖစ္ပါလွ်က္နဲ႔ အခြင့္အေရး၊ အာဏာနဲ႔ ေငြေၾကးကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾကတာက အေျခခံအေၾကာင္းေတြပါပဲ။

အဲဒီအျပင္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ကစျပီး တကၠသိုလ္က ဆရာဆရာမေတြကစျပီး ေဖါင္ၾကီးမွာ သေဘာတရားေရး တစ္လ မြမ္းမံ သင္တန္းေတြ မတက္မေနရဆိုျပီး အမိန္႔ထုတ္ပါတယ္။ အသုတ္လိုက္ခြဲျပီးေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းအားလံုး တက္ၾကရတာ အခုထိပါပဲ။ အဲဒီ သင္တန္းဟာလည္း အမိန္႔နာခံတတ္ေအာင္ ပံုသြင္းျပီး သူတို႔လုပ္တိုင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ျပတဲ့ လုပ္ငန္း စဥ္ တစ္ခုပါပဲ။ ပညာရွင္ဆရာ ဆရာမေတြဟာ အဲဒီတုန္းက တာ၀န္ရွိ စစ္အစိုးရထဲက အၾကီးအကဲတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ၀ါဒျဖန္႔ သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုတင္ မကဘဲ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ၊ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း နဲ႔ ျပည္သူလူထုအားလံုးကို ရိုင္းပ်ေစာ္ကားတဲ့ စကားေတြနဲ့ သင္တန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးတာကို ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။အဲဒီ သင္တန္းေတြဟာ စစ္အစိုးရအတြက္ ဆိုးက်ဳိးေရာ ေကာင္းက်ဳိးေရာ ရေစတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ေကာင္းက်ဳိးကေတာ့ သူတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတိုင္းပဲ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အာဏာပိုင္အေပၚ အေၾကာက္တရားက ပိုၾကီးသြားပါတယ္။ ဆိုးက်ဳိးကေတာ့ လူထုနဲ႔ တသားတည္းရွိျပီး အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ကို ပိုျပီး မုန္းတီး စက္ဆုတ္သြားၾက တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ၁၉၉၂ေနာက္ပိုင္း ျပည္ပကို ပညာရွင္အေျမာက္အမ်ား ထြက္သြားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အမ်ားၾကီး ဆံုးရႈံုးနစ္နာသလို ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း ျပည္တြင္းမွာ ဆက္ေနလို႔ ဘာတစ္ခုမွ လုပ္္ခြင့္မရွိတဲ့အျပင္ အႏၱရာယ္လည္း ၾကီးတဲ့အတြက္ ဆံုးရႈံးနစ္နာရတာပါပဲ။

ဒီေနရာမွာ ၁၉၈၉ဒီဇင္ဘာမွာမွ ဒီမိုကေရစီရခဲ့တဲ့ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ႏိုင္ငံ ျပႆနာနဲ႔ ယွဥ္ျပီးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ခ်က္ကိုစလိုဗက္ႏိုင္ငံတုန္းကဆိုရင္လဲ ကြန္ျမဴနစ္ အာဏာရွင္ ေတြက ဆရာေတြရဲ႕ သင္ၾကားေရးေတြကိုပါ ၀င္စြက္ဖက္ လာတဲ့အတြက္ ဆရာေတြ အလုပ္ထြက္ပစ္ၾကပါတယ္၊ အဲဒီတုန္းက ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား (Czechoslovakia) ရဲ႕ အေျခေနက ဗမာျပည္ေလာကေတာင္္ မဆိုးပါဘူးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။။ ဒါေတာင္ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ မတရားတဲ့ မေလ်ာ္ကန္ တဲ့ အမိန္႔အာဏာေတြကို မလိုက္နာႏို္င္တဲ့ အတြက္ တကၠသိုလ္က ဆရာေတြဟာ အလုပ္ထြက္ျပီး တံမ်က္စည္းလွည္းတာ တို႔ ပန္းရံတို႔ လုပ္ၾကပါတယ္၊ ျပီးေတာ့ အဲဒီ ဆရာေတြက ေျပာပါတယ္၊ မမွန္ကန္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြ ကို လူငယ္ ေတြ ေခါင္းထဲ ထည့္ေပးရတဲ့အလုပ္လို ယုတ္ညံ့တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္တာ ထက္ေတာ့ ဒီလို အေျခခံအလုပ္မ်ဳိးေတြ လုပ္ရ တာ က သာေသးတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္ တဲ့။ အဲဒီတုန္းက စာေရးဆရာ ေတာ္လွန္ေရးသမား ျဖစ္ျပီး ခ်က္ နဲ႔ စလိုဗက္ကီးယား ကြဲျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ်က္ ရီပတ္ဗလစ္ႏိုင္ငံ (Czech Republic) ရဲ႕ သမၼတျဖစ္လာတဲ့ Vaclav Havel ေရးခဲ့တဲ့ The Power of the powerless စာအုပ္ထဲမွာ ေရးထားတာပါ။ျမန္မာႏိုင္ငံမွာကေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ မတရားအမိန္႔ေတြကို မနာခံႏိုင္သူေတြက ျပည္ပထြက္၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ ထြက္ကုန္ၾကျပီး မလြန္ဆန္ရဲၾကတဲ့ နာခံႏိုင္သူေတြ က်ေတာ့လည္း မ်က္ေစ့စံုမွိတ္ နာခံၾကတာမို႔လို႔ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ အတြက္ အဓိကအက်ဆံုး ေထာက္တိုင္တစ္တိုင္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္ၾကီး တစ္ခုလံုး ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားရတာပါ။ စစ္အစိုးရ သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္က မ်ဳိးဆက္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပညာေရးပိုင္းမွာ အမ်ားၾကီး ဆံုးရႈံးခဲ့ပါျပီ။ ဒါကို ဘယ္သူမွ ျငင္းလို႔မရႏိုင္ပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဒီလိုစနစ္အတြင္းမွာ က်မတို႔ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိနဲ႔ ေနႏိုင္သလား ။ ဒီစနစ္က ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္သလား။ ျပည္သူလူထုကို အသံုးခ်ေနသလား။ ဒါပဲ စဥ္းစားရမွာပဲ .. လို႔ Vaclav Havel ရဲ႕ စကားကို ကိုးကား ျပီးေတာ့ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါဟာ ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ တကယ္စဥ္းစားသင့္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမျငိမ္း-၂၈၊ၾသဂုတ္၊၂၀၀၆။

 

© 2007 IngridGrey By Arephyz