Friday, November 30, 2007

ပညာသိုက္

ဆရာတိုက္စိုး၏ စာၾကည့္တိုက္ဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို စုစည္း ထုတ္ေ၀လိုက္ေသာ စာအုပ္ေကာင္း တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ စာၾကည့္တိုက္ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့စာၾကည့္တုိက္ ျဖစ္စဥ္သမိုင္းစံုကို တင္ျပ႐ွင္းလင္းထားပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ စာစံု႐ွိေသာ စာၾကည့္တိုက္တို႔၏ ဂုဏ္၀င့္ထည္ပံုကို ထင္သာျမင္သာေအာင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆရာႀကီးေဇယ်သည္ လမ္းေဘးစာအုပ္ဆိုင္ေလးမ်ားကို လမ္းေဘးတကၠသိုလ္ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ စာၾကည့္တိုက္ဟူသည္ ျပည္သူျပည္သားတို႔အတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပတကၠသိုလ္ပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ ပညာအလင္းသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးပါသည္။ အေတြးအေခၚ အေျမာ္အျမင္႐ွိ၍ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအမွန္ပင္လိုလားေသာ ေခါင္းေဆာင္တိုင္းသည္ ျပည့္မ်က္လံုးကို ဖြင့္ေပးရာ၏။ ျပည့္မ်က္လံုးဟူသည္ ပညာပင္ျဖစ္သည္။ ထို ထိုေသာ ပညာရပ္မ်ားစုစည္းရာ ဌာနသည္ စာၾကည့္တိုက္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ့စာၾကည့္တိုက္ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ေသာ္ ပုဂံေခတ္ကိုပင္ ၫႊန္းရမည္ျဖစ္သည္။ အေနာ္ရထာမင္းေစာသည္ သထံုကို တိုက္ခိုက္သိမ္းသြင္း၍ ပိဋကတ္အစံုသံုးဆယ္ကို ပုဂံျပည္သို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုပင့္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ပိဋကတ္အစံုကို ရတနာအတိျဖစ္ေသာ ျပသာဒ္၀ယ္ထား၍ အရိယာသံဃာတို႔အား သင္ၾကားပို႔ခ်ရ၏ဟု ရာဇ၀င္၌ လာေလသည္။ ပိဋကတ္တို႔ထားရွိရာ ထိုအုတ္တိုက္ကို အေနာ္ရထာမင္းေစာ၏ ေကာင္းမႈေတာ္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ပိဋကတ္တိုက္ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚခဲ့ၾကသည္။ တဖန္ က်န္စစ္သားမင္းလက္ထက္၌ ျမကန္သာအနီး တူရြင္းေတာင္ေျခတြင္ ပိဋကတ္တိုက္ေတာ္ရွိခဲ့သည္ကို သမိုင္းအေထာက္ထားမ်ားအရ သိရျပန္သည္။ ၁၄၄၂ ခုႏွစ္၌ ေတာင္တြင္းမင္း မင္းသီရိေဇယ်သူရေမာင္ႏွံသည္ ပုဂံ၌ ေက်ာင္းေဆာက္၍ က်မ္းေပါင္းေလးရာခန္႔ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိမွတ္ရသည္။ ပိဋကတ္စာလွဴဒါန္းေသာ၊ ပိဋကတ္တိုက္ထူေထာင္ေသာ အစဥ္အလာသည္ အင္း၀၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ဆက္ဆက္တိုင္ တည္တံ့ခဲ့ေလသည္။

၁၉ ရာစုအကုန္တြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ဒုတိယအႀကိမ္စစ္ျဖစ္၍ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟူ၍ႏွစ္ျခမ္းကြဲေလသည္။ ၁၈၈၃ ခု၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေကာ္မရွင္နာလမ္း၊ အစိုးရေက်ာင္း၌ အမိုးခၽြန္ခၽြန္ႏွင့္ သစ္သားအေဆာက္အအံုေလးတစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္။ ဗားနတ္ အခလြတ္ ပိဋကတ္တိုက္ဟု ေခၚတြင္ေလသည္။ မဟာ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး ခ်ားလ္ဗားနတ္ကို ဂုဏ္ျပဳခ်င္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အခလြတ္ဟုဆိုခဲ့ျခင္းမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး ငွားရမ္းသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေလသည္။ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးနန္းေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ေလသည္။ ထိုမွရရွိေသာ ေပပုရပိုက္စာစုတို႔ကို သံုးစုခြဲ၍ ယိုးဒယားဘုရင္ထံသို႔လည္းေကာင္း၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ အိႏၵိယျပည္ဆိုင္ရာ အတြင္း၀န္႐ုံး ပိဋကတ္တိုက္သို႔ လည္းေကာင္း၊ က်န္တစ္စုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဟာ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီးမွတဆင့္ ဗားနတ္ပိဋကတ္တိုက္သို႔ လည္းေကာင္း ေရာက္ရေလသည္။

ဗားနတ္တိုက္သည္ ေခတ္ကာလအရ ဦးေပၚဦးေလွ်ာက္ထံုးက်မ္းျပဳ ဆရာေအာင္၊ သဘင္ပညာသုေတသီ ဦးႏု၊ ေလးခ်ဳိးႀကီး ဆရာလြန္း၊ စာေရးဆရာ ေဇယ်၊ စာေရးဆရာ သိပၸံေမာင္၀ စေသာ ျမန္မာမႈလိုက္စားသူမ်ားအဖို႔ မီွခိုလဲေလ်ာင္းရာဌာနျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစာၾကည့္တိုက္ ပိဋကတ္တိုက္မ်ဳိးသည္ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္တြင္ တစ္ခုတည္းသည္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တစ္၀ိုက္တြင္ ျမန္မာအမ်ားစု၌ ၀ံသာႏုရကၡိတစိတ္မ်ား တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာျမွင့္တင္ရန္ ၀ိုင္အမ္ဘီေအအသင္းႀကီးကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္၌ ေဒါက္တာဘခက္၊ ဦးဖာနိဗယ္ စေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားက ျမန္မာျပည္ ပညာျပန္႔ပြားေရးအသင္း တည္ေထာင္၍ ျမန္မာဘာသာစာအုပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာစာအုပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း လူအမ်ားဖတ္႐ႈႏိုင္ေစရန္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕၌ အမ်ားျပည္သူတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပိဋကတ္စာတိုက္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

စစ္ႀကီးအၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရလာသည့္အခါ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေပါမ်ားလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနသစ္တစ္ခု တိုးလာသည္။ ထိုဌာနသည္ ဗားနတ္ပိဋကတ္တိုက္ အႄကြင္းအက်န္ကို သိမ္းယူ၍ အမ်ဳိးသား စာၾကည့္တိုက္ ထူေထာင္ရန္ စတင္စီမံေလသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဌာနကပင္ ယဥ္ေက်းမႈ စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္မ်ားဟူ၍ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ပုသိမ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ရြာ ၇၄ ခုတြင္ ျပန္ၾကားေရး စာၾကည့္တိုက္ငယ္မ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ စာၾကည့္တိုက္ႀကီးမ်ား အျဖစ္ျဖင့္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ စက္မႈပညာ ဗဟိုျပန္ၾကားေရးဌာနစာၾကည့္တိုက္၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္း စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္၊ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ စာေပဗိမာန္ ျပည္သူ႕စာၾကည့္တိုက္စသည္ျဖင့္ သူ႔ဌာနႏွင့္သူ ထူေထာင္ခဲ့ၾကျပန္ေလသည္။ တကၠသိုက္အသီးသီးႏွင့္အတူ စာၾကည့္တိုက္မ်ားလည္း ယွဥ္တြဲေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္စာၾကည့္တိုက္ကို တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုစာၾကည့္တိုက္ ဟူ၍ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေလသည္။ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ ၀ိဇၨာႏွင့္သိပၸံ တကၠသိုလ္သည္ စာၾကည့္တိုက္ဌာနသစ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေလသည္။

ယခုအခါ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စာၾကည့္တိုက္မ်ားလည္း ေက်းရြာ အႏွံ႔အျပား ေပၚေပါက္လာၾကသည္။ စာၾကည့္တိုက္မ်ားေပါမ်ားလာျခင္းႏွင့္အတူ စာအုပ္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္မႈလည္း အားနည္းလာသည္။ ျပန္ၾကားေရးစာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္လည္း ဆြဲခန္႔စာၾကည့္တိုက္မွဴးမ်ားေၾကာင့္ စာစု၊ စာျပဳ၊ စာျဖန္႔ လုပ္ငန္းမ်ား အားနည္းလာသည္။ မငွားရမ္းသည့္စာအုပ္မ်ား၊ ဖတ္ခြင့္လံုး၀မရသည့္ စာအုပ္မ်ားပင္ရွိလာသည္။ စာအုပ္ငွားရမ္းခ်င္သည့္အခါ စာၾကည့္တိုက္မွဴး လိုက္ရွာေနရသည္ကပင္ အလုပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ဆိုင္ရာမွလည္း စာၾကည့္တိုက္တို႔၏ တိုးတက္မႈ၊ ဆုတ္ယုတ္မႈတို႔ကို အေရးယူ စံုစမ္းျခင္း မရွိ။ အခ်င္းခ်င္း လက္၀ါး႐ုိက္၍ ၿပီးေနျခင္းသည္ ျပည္သူတို႔အား မ်က္လံုးပိတ္ထားျခင္းႏွင့္တူေပသည္။ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေပါမ်ားလာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာလကၡဏာျဖစ္၍ စာၾကည့္တိုက္စည္းကမ္း ေလ်ာ့ရဲလာျခင္းႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းသည္ အႏုတ္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။

ဟိုးယခင္ ပုဂံမင္းဆက္မွသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေခတ္ေနာက္ပိုင္းတိုင္ေအာင္ စာၾကည့္တိုက္သမိုင္းသည္ အစဥ္လာေကာင္းခဲ့ပါသည္။ သူ႔ကၽြန္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္၍ သခင္ဘ၀ေရာက္ေအာင္ စာၾကည့္တိုက္မ်ားသည္ အလင္းေရာင္ေပးခဲ့ေပသည္။ ထိုအလင္းေရာင္သည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ တန္းတူရည္တူျဖစ္ေအာင္လည္း ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ ထိုအလင္းေရာင္မီးမိွန္ရျခင္း၊ အားနည္းရျခင္းသည္ ႏိုင္ငံနိမ့္က်ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းေပတည္း။ ထိုသို႔ျဖစ္ေအာင္ မည္သူတို႔ဖန္တီးသနည္း။ ဘာေၾကာင့္ထိုသို႔ဖန္တီးသနည္း။ စာၾကည့္တိုက္သည္ ပညာသိုက္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။ ပညာဟူသည္ အမွား၊ အမွန္ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္းသည္။ ထိုးထြင္းၾကံဆႏိုင္သည္။ ပညာမ်က္လံုး ေဖာက္ထုတ္ျခင္းသည္ ကိုယ္ေျပာသမွ် အမွန္ျဖစ္ေနေစလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶအဆံုးအမအရ အရာရာကို ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။ ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵကို အမွန္တိုင္းထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရွိရမည္။ အမွား၊ အမွန္ကို ေ၀ဖန္ႏိုင္ျခင္းသည္ ပညာအရာျဖစ္ပါသည္။ ယခုလို ပိတ္ဆို႔ေနေသာ ေခတ္ႀကီး၌ အြန္လိုင္း ပညာသိုက္မ်ား ဟိုဟိုဒီဒီမွ ထြက္ေပၚလာျခင္းသည္ ၀မ္းသာစရာပင္။ ရွိၿပီးေသာ အြန္လိုင္းပညာသိုက္မ်ား ဆက္လက္တည္တံ့ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ အသစ္သစ္ေသာ ပညာသိုက္ေလးမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေၾကာင္းလည္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

မီွျငမ္း။ ။
ဆရာတိုက္စိုး၏ ပညာသိုက္။
ဆရာခ်စ္ဦးၫိဳ၏ ရာဇကုမာရ။

Saturday, November 17, 2007

အက္ေဆးမ်ားေရးသားျခင္း (အပိုင္း-၂)

ေမးခြန္းမ်ား၏သေဘာသဘာ၀

အက္ေဆးတပုဒ္ေရးသားရာမွာ ေမးခြန္းရဲ့ ဆိုလိုရင္းကို နားလည္ဖို႔ အလြန္ကို အေရးၾကည့္ပါတယ္။ ဘာေမးလဲဆိုတာကို ေသေသခ်ာခ်ာသိႏိုင္ဖို႔ ေမးခြန္းထဲက စကားလံုးေတြကို တိတိက်က်စစ္ေဆးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလဲ ဆီေလ်ာ္တဲ့ အေျဖကို အလြယ္တကူ ျပင္ဆင္ေလ့လာႏိုင္မွာပါ။ ေမးခြန္းရဲ့ေနာက္ကြယ္က သေဘာတရားေတြကိုလဲ ေသခ်ာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ ေမးခြန္းနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာဟာ ေယဘုယ်ေျပာရင္လံုေလာက္သလား၊ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြပါ ထည့္ဖို႔လိုလားဆိုတာ ေသခ်ာစဥ္းစားရပါမယ္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚေတြ၊ အေတြ႔အၾကံဳေတြ ထည့္ရင္ အက်ိဳးရွိမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တျခားလူေတြရဲ့ သုေတသနျပဳခ်က္ေတြကို ထည့္သြင္းရမွာလား ဆိုတာကိုရင္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘာသာရပ္တခုခ်င္းစီအလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာဖို႔လဲလိုအပ္ပါတယ္။

အခုဒီစာကို မေရးမီအခ်ိန္က က်ြန္မလက္ထဲမွာ ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသားတေယာက္ရဲ့ အက္ေဆးေလးတပုဒ္ေရာက္ေနပါတယ္။ ဘယ္လိုအမွတ္ေပးရမွန္း မသိေတာ့လို႔ အိမ္ယူလာျပီး ထပ္ဖတ္ျဖစ္ေနတာပါ။ အက္ေဆးက microeconomics နဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ အက္ေဆးေမးခြန္းက လူေတြဟာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အာမခံထားတယ္၊ ဘယ္လိုအာမခံမ်ိဳးကို ၀ယ္ယူသံုးစြဲေလ့ရွိတယ္္ဆိုတာကို ေမးထားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္အရ equation ေတြ၊ model ေတြ ပါရပါမယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ စီးပြားေရးပညာအက္ေဆးတပုဒ္မွာ equation, model or diagram, application သံုးမ်ိဳးကို ေလ်ာ္ညီေအာင္ ထည့္သြင္းႏိုင္မွဳ လိုအပ္လွပါတယ္။ အခုသူေရးထားတာက အာမခံဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္၊ သူက ဘယ္လိုအာမခံေတြကို ၀ယ္တယ္၊ သူ႔မိဘေဆြမ်ိဳးေတြက ဘာေတြ၀ယ္တယ္၊ ဘယ္လိုစဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကတယ္ ဆိုတာေတြကို ပံုျပင္ေလးတပုဒ္လို ျပန္ေရးထားတာပါ။ ဖတ္လို႔ေကာင္းပါတယ္။ အဲ-ဒါေပမယ့္------။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းမွာအက္ေဆးေတြေရးရရင္ ေက်ာင္းကခ်မွတ္ထားတဲ့ Guideline, ဌာနဆိုင္ရာ Guideline ေတြ ဖတ္ျပီးမွ ေမးခြန္းတခုရဲ့ ေျဖဆိုပံု ေျဖဆိုနည္းကို စဥ္းစားဖို႔ အၾကံေပးလိုပါတယ္။

ေမးခြန္းထဲက အေရးအပါဆံုး စာလံုးေလးေတြအေၾကာင္း ဆက္ၾကရေအာင္ပါ။ အက္ေဆးတပုဒ္ကို စမေရးခင္ ေမးခြန္းထဲမွာပါတဲ့ ဒီစာလံုးေလးေတြကို အရင္ရွာျပီးေရးတာဟာ အေျဖရဲ့ style & structure ကို ထိထိမိမိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေစပါတယ္။

University of North London က Sandra Ashman & Phyllis Creme တို႔က အက္ေဆးေမးခြန္းေတြမွာ ပါေလ့ရွိတဲ့ အေရးအၾကီးဆံုး စာလံုးေလးေတြကို အခုလို ထုတ္ႏွဳတ္ျပထားပါတယ္။

 • Compare (ဒီစာလံုးပါတဲ့အခါ similarities & differences ေတြကို ရွာၾကံေရးသားျပီး၊ conclusion တြင္ မည္သည္ကို ပို၍ prefer ျဖစ္သည္ကို ထည့္သြင္းရန္)
 • Contrast (ဒီစာလံုးပါတဲ့အခါ အတိုက္အခံဘက္မွ စဥ္းစားျပီး differences မ်ားကို ဦးစားေပးေဖာ္ျပရန္)
 • Criticize ( ေမးခြန္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ သီအိုရီကိုျဖစ္ေစ၊ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖစ္ေစ judge လုပ္ရန္၊ လိုအပ္သည့္ evidence မ်ား၊ reasoning မ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္)
 • Define (စကားလံုး၊ စကားစု၏ အဓိပၸာယ္ကို တိက်စြာ ေဖာ္ျပရန္၊ အသံုးမ်ားေသာ definitions မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း၍ examine လုပ္ရန္)
 • Describe (အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္၊ လိုအပ္လွ်င္ ပံုမ်ားပါထည့္ရန္)
 • Discuss (arguments မ်ားကို ေသခ်ာစြာ examine လုပ္၍ debate လုပ္ရန္၊ for and against ကို reasons မ်ားေပး၍ ေဖာ္ျပရန္၊ implications မ်ား examine လုပ္ရန္
 • Evaluate (ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ၏ အသံုး၀င္မွဳ၊ မွန္ကန္မွဳမ်ားကို appraisal လုပ္ရန္၊ personal opinion အနည္းငယ္ ထည့္ႏိုင္သည္)
 • Explain (အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရိုးရွင္းစြာ တင္ျပရန္)
 • Illustrate (figures & Diagrams မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တင္ျပရန္)
 • Interpret (အေၾကာင္းအရာ၏ အဓိပၸာယ္ကို မိမိ ကိုယ္ပိုင္ သံုးသပ္မွဳႏွင့္တြဲ၍ ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းေဖာ္ျပရန္)
 • Justify ( decisions မ်ား၊ conclusions မ်ားအတြက္ ျပည့္စံုလံုေလာက္ေသာ grounds မ်ားထည့္သြင္းေဖာ္ျပရန္၊ အဓိက objections မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပရန္)
 • Outline (အဓိကက်ေသာ features မ်ား၊ အေျခခံက်ေသာ principles မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္၊ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းမျပဳရန္)
 • Relate (အေၾကာင္းအရာမ်ားအၾကား ဆက္စပ္မွဳမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္)
 • Review (ေသခ်ာစြာ survey လုပ္ရန္)
 • State (အတိုခ်ံဳးရိုးရွင္းစြာေရးရန္)
 • Summarize (အဓိကအက်ဆံုးအခ်က္မ်ားကိုသာေရးရန္၊ examples မ်ားလံုး၀ထည့္သြင္းျခင္း မျပဳရန္)
 • Trace (topic ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မူလအစ၊ သမိုင္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြျပဳစုရန္)

ဒီစကားလံုးေလးေတြက အက္ေဆးေမးခြန္းေတြမွာ ပါေလ့ပါထရွိတာေလးေတြပါ။ ဒါေလးေတြကိုၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ စာစစ္သူ ဘာကို လိုခ်င္တယ္၊ ေမွ်ာ္မွန္းတယ္ဆိုတာ မွန္းဆႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တခ်က္က question ရဲ့ scope ပါ။ ေမးခြန္းကို ေျဖဖို႔ အစိတ္အပိုင္း ဘယ္ႏွစ္ခုလိုတယ္၊ ဘယ္အပိုင္းကို ပိုအေလးထားရမယ္ဆိုတာသိမွ လိုအပ္တဲ့ references ေတြစုေဆာင္းဖို႔နဲ႔ ေရးဖို႔ အခ်ိန္မွီတတ္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ အေၾကာင္းအရာတခုေနာက္လိုက္ရင္း ေမ်ာပါသြားတတ္ပါတယ္။ အခ်ိန္မွီ အနားျပန္သတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ က်ြန္မကိုယ္တိုင္ေမ်ာသြားဖူးလို႔ပါ။ ေရးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာက economic development နဲ႔ Democratization ဆက္စပ္မွဳအေၾကာင္း၊ reference ေတြရွာရင္း ေမ်ာပါသြားတာက Democratization ရဲ့ တျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ Civil ွSociety တို႔၊ State & Political institutions တို႔၊ political culture & ideas တို႔ဆီကိုပါ။ ဖတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ article တခုဖတ္လိုက္၊ သူက ညႊန္းတဲ့ article တခုဆက္ဖတ္လိုက္နဲ႔ ဘယ္ေတာ့မွ အရွိန္သတ္သြားလဲဆိုရင္ အက္ေဆးတင္ခါနီး တရက္အလိုမွပါ။ ေနာက္က်တယ္ဆိုတာကိုလဲ ကိုယ့္ရာဇ၀င္မွာ မပါခ်င္ေလေတာ့ မိုးလင္းေပါက္ထိုင္လိုက္ရေတာ့တာပါပဲ။ scope ကို တခါတည္းပိုင္းျဖတ္၊ ဖတ္ရမယ့္ reference list ကို တခါတည္း ခ်ေရးလုပ္ထားတာအေကာင္းဆံုးပါပဲ။

လိုအပ္တဲ့ materials ေတြ collection လုပ္တာနဲ႔၊ အက္ေဆး outline ဆြဲတာေတြဆိုင္ရာမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ခင္မမမ်ိဳး


Wednesday, November 14, 2007

What International Education is...

နိုင္ငံတကာ ပညာေရး ဆိုရာ၀ယ္...
“ Casino ဒီပလိုမာက Hospitality Management ေအာက္မွာ ခုမွ စ ေပးတာပါ...အခ်ိန္ကလည္း တို တယ္ေလ..၁၄ လပဲ တက္ရ မယ္...ခရီး သြားလုပ္ငန္းေတြနဲ႕ အပန္း ေျဖ လုပ္ ငန္းေတြ အရမ္း ေခာတ္စား လာေနတာဆိုေတာ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မူ တခု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္... ”

အဆင့္ျမင့္ဟိုတယ္ ၾကီးတခု ၏.. အနီေရာင္ခန္းမေဆာင္တခုအတြင္းရွိ အစီအစဥ္တက် ခင္းက်င္းထားေသာ စားပြဲခံုမ်ား.. ၀င္ထြက္ ေနေသာ လူမ်ားအၾကား.. အစြန္ဖက္ခံုမွ တာ၀န္ရိွသူတဦးက ဧည့္သည္တေယာက္ကို အားတက္သေရာ ရွင္းျပ ေနသည္။ စားပြဲတိုင္း ရဲ႕ အေပၚမွာ ေသသပ္က်နေသာ ေရာင္စံုလက္ကမ္းစာအုပ္ကေလးမ်ား.. ေလွ်ာက္လႊာ စာရြက္ ငယ္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ နံမယ္ဌါန တ႔ိုကုိ ေရးထိုးထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ငယ္မ်ားအသီးသီးရိွေနၾကသည္။

“...က်ေနာ္ တို႕ဆီက Management Program ေတြက လံုး၀ အသိ အမွတ္ ျပဳပါတယ္... အဂၤလန္ ေက်ာင္းက တိုက္ရိုက္ေပးတဲ့ လက္ မွတ္ ေတြ ပါ...”

လမ္းေဘး ေစ်း တန္း တခုလို အလုအယက္ ေအာ္ဟစ္ ဆူညံေနျခင္းမရိွေပမဲ့ ပညာေရးျပပြဲေလးသည္လည္း တူညီေသာ အေျခခံတခုေပၚမွာ ေရာင္းသူ နွင့္၀ယ္သူ တို႔ သက္၀င္ လွဳပ္ရွား ေနၾကသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++

တန္းျမင့္ တကၠသိုလ္ ပညာေရးသည္ ဘ၀အာမခံစာရြက္မ်ားအျဖစ္ ေစ်းကြက္ တခု၏ ေရာင္းကုန္ျဖစ္ လာခဲ့ ေပျပီ။

အဲဒီမွာ ပညာဆိုေသာ ပါဌိစကားသည္ပင္ ဘယ္သို႕ဘယ္ပံုအဓိပၸယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ပီလဲ... ဓါးခုတ္လွံထိုး အဌါရသ ကၽြမ္းက်င္ျခင္း... ဘာသာေရး စာေပ က်မ္းဂန္မ်ား ေလ့က်က္ျခင္း... အနုစာေပ ဒသနေတြ လိုက္စားျခင္းဆိုတဲ့ ဘ၀ ေနနည္း ထိုင္နည္း ပညာရပ္မ်ား မွသည္ ကုန္ပစၥည္း ေတြကိုဘယ္လို ျပိဳင္ဆိုင္ ေရာင္းခ် ရမလဲ... ဟိုတယ္တခုရဲ့ စားေသာက္ပြဲ ဟင္းလ်ာ ေတြကို ဘယ္လို စီစဥ္ ခ်က္ျပုတ္မလဲ ဆိုတဲ့ ဘ၀ေနဖို႕ ထိုင္ဖို႕ အသက္ ေမြး၀မ္း ေၾကာင္း ပညာမ်ား ထိ ေခာတ္ ေတြ မ်ားစြာ ျဖတ္သန္း လာ ခ့ဲျပီ။

အရင္းရွင္စနစ္ရဲ့ ေခါင္းကိုင္ဖခင္ၾကီး ဒါမွမဟုတ္ ပြင္းလင္း ေသာ ေစ်းကြက္ ၀ါဒ ကို ေဖာ္ ထုတ္ခဲ့ ေသာ စေကာ့လူမ်ဴိးသုခမိန္ Adam Smit ရဲ႕ Human Capital Theory က ၁၈ ရာစု ေႏွာင္း ပိုင္း ပညာ သင္ၾကားေရး နယ္ ပယ္ ကို အၾကီး အက်ယ္ ရိုက္ခတ္ ပစ္ လိုက္သည္၊ သူေထာက္ျပ သည္ က စက္ပစၥည္း ျခံေျမ မ်ား လိုပင္ လူသည္ လည္း ရင္းႏွီး ျမုပ္ႏွံ သင့္ သည့္ အရာျဖစ္သည္... လူ၏ အသံုး ၀င္မူ တနည္းအားျဖင့္ သင္ၾကား တတ္ေျမာက္ မူ ကို အကုန္ အက် တခုျဖင့္ ရင္းႏွီးကာ ျပန္လည္ ရရိွ လာ မည့္ အက်ဴိး ကိုညီမွ် ျခင္း ခ် ကာ အျမတ္ ကိုရယူနိုင္ သည္ ဆိုေသာ လူသားအရင္းျမစ္၀ါဒ ေပၚထြက္လာခဲ႕သည္။ ဒီ၀ါဒ ကို ေဖာ္ေဆာင္ အသက္သြင္းျဖစ္ခဲ့တာက ဒုတိယ ကမၻာစစ္ၾကီး ပီးမွ ဖြဲ႔စည္း လိုက္ေသာ OECD ( Organization for Economic Cooperation Development ) ေခၚ ..လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္ စနစ္ က်င့္သံုး ေသာ နိုင္ငံ စံု အဖြဲ႕ၾကီး၏ စီးပြားေရး ႏွင့္ ပညာေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ မ်ားျဖစ္ သည္။

OECD ရဲ့ မူ ၀ါဒေတြ ကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသံဳး ခ်နိုင္ဖို႕ က ထိုအဖြဲ႕၀င္ နိုင္ငံမ်ား ကပင္ ဦးေဆာင္စည္းရံုး ဖြဲ႕စည္း ထား WTO ( World Trade Organization )ေခၚ ကမၻာ႕ကုန္သြယ္မူ အဖြဲ႕အစည္း ၾကီးရဲ့ အရိွန္ အ၀ါ ကို အသံုးခ်ဖို႕ လိုအပ္ လာျပန္သည္။ အျခားေသာ အေျခခံ ၀န္ေဆာင္မူ ၁၂ မ်ဴိးနဲ႕အတူ ပညာေရး သည္ လည္း လြတ္လပ္စြာ ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ နိုင္သည္ဆိုေသာ ၀န္ေဆာင္မူ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ GATS( General Agreement on Trade in Services) ကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မွာ WTO က ခ်မွတ္ လိုက္ေတာ့ ပညာေရး ေလာက မွာ အသံဗလံေတြ ဆူပြက္သြားသည္။ အစဥ္အလာ တကၠသိုလ္ ၾကီးအခ်ိဴ႕ ႏွင့္ ဆရာ သမဂၢ..ေက်ာင္းသား သမဂၢ မ်ားက ပညာေရး ေရာင္းကုန္ ျပဳျခင္းကို ရွဳတ္ခ် ကန္႔ကြက္ ၾကသည္။ တခ်ဴိ႕က လည္း ဒါဟာ နဂိုတည္းကျဖစ္ေန ပီး သားမို႕ တိက်တဲ့ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း ေတြနဲ႕ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ နိုင္ မယ္ဆိုရင္ အက်ဴိးအျမတ္ ေတြ အခြင့္အလမ္း ေတြ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ျဖစ္လာမွာေကာင္းတာေပါ့လို႕ ယူဆၾက သည္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူ ေတြက အက်ဴိး အျမတ္ ရပီး... ဘယ္သူက လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြကို သမာသမတ္ က်က် ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း ေပးမလဲဆိုတာက ေမးခြန္းၾကီး တခု ျဖစ္ ေနသည္။

ဒီေနရာမွာ နိုင္ငံေရး မတည္ ျငိမ္ တဲ႕ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး ညံ႕ဖ်င္း တဲ့ ဆင္းရဲ မြဲေတတဲ့ ထံုးနည္း ဥပေဒ ယိုယြင္းတဲ့ ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲ နိုင္ငံ မ်ားသည္ GATS ၏ အလြယ္ကူ ဆံုး သားေကာင္ မ်ား ျဖစ္လာ ေတာ့ သည္။

++++++++++++++++++++++++++++++

“ ဟုတ္ကဲ့...က်ေနာ္တို႕ နိုင္ငံက.. ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီး ဌါနရဲ့ ဦးေဆာင္မူနဲ႕ ဒီလို တေနရာ တည္း မွာ တစု တစည္းထဲ ျပသ နိုင္တာပါ...ဒီနိုင္ငံက ေက်ာင္းသား လူငယ္ေလး ေတြအေန နဲ့ နိုင္ငံတကာ ပညာေရးရဲ႕ သတင္း အခ်က္ အလက္ ေတြကို တေနရာတည္းမွာ ႏွိဳင္းယွဥ္ ေလ႕လာ နိုင္တယ္ ေလ...အခု ဒီမွာ အစိုးရပိုင္တကၠသိုလ္ ၾကီး ၂ ခုအျပင္ ပုဂၢလိကပိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္း ၆ ခုနဲ႕စုစု ေပါင္း ၈ ဖြဲ႕ပါပါ တယ္... ”

“သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရယူပီး ေနာက္မွ လွမ္းေလွ်ာက္ ရင္ေကာ ရပါ သလား ... ”

“ ဟုတ္ကဲ့...ရပါတယ္၊ ခု ဒီမွာ ေက်ာင္းျပပြဲ လုပ္ရ ျခင္း ရဲ့ အထူးအခြင့္အေရးအေနနဲ႕ တခါတည္း မွတ္ပံုတင္ေငြသြင္းမယ္ ဆိုရင္ ေတာ့ လိုအပ္ တဲ့ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲ ကို ခ်က္ခ်င္း အခမဲ့ စစ္ေဆးေပးပါတယ္... ေနာင္မွေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ TOEFL သို႕မဟုတ္ IELTS ကို ကိုယ့္ အစီအစဥ္ နဲ႕ကို ေျဖဆိုရ ပါ လိမ့္မယ္... ”

ေက်ာင္း ပြဲျပသရာ အနီေရာင္ခန္းမေဆာင္၏ အျပင္ဖက္ ၀င္ေပါက္ အနီးတြင္ တာ၀န္ခ ံမန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ ျပည္တြင္း သတင္း သမားတဦးတို႕ အျပန္အလွန္ ေမးေျဖ ေနၾကျခင္း ျဖစ္ သည္။

++++++++++++++++++++++++++++++++++

အလ်င္းသင့္ရင္ျဖင့္ ေလွ်ာ႕ေစ်း ႏွင့္ ရနိုင္ေသာ International Education ကို ဘယ္ လိုအဓိပၸယ္ ဖြင့္နိုင္ မည္လဲ... ဖြင့္ခ်င္ သည္လဲ ဆိုရင္ ပိုသင့္ေတာ္ လိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား ေခာတ္သစ္ အဘိဓါန္ မ်ားက နိုင္ငံတကာ ႏွင့္ အက်ဴံး ၀င္ေသာ... ဘာသာစကားမ်ား အျပန္ အလွန္ ေလ့လာ လက္ခံ ေသာလို႕... အဓိပၸယ္ ဖြင့္ဆို ေသာ္လည္း တကယ့္ လက္ေတြ႕ ေစ်းကြက္ မွာေတာ့ အဂၤလိပ္လိုသင္ယူရေသာ... အဂၤလိပ္စကား ေျပာ နိုင္ငံၾကီးမ်ားမွသင္ၾကား ပို႕ခ်ေသာ လို႕... သေဘာ သက္ေရာက္ ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကမၻာ ၾကီး ႏွင့္ဆက္သြယ္ နိုင္ဖို႕ တ ကမၻာ လံုး က နားလည္ လက္ခံေသာ ဘံုဘာသာ စကား တခု လိုအပ္ လာျခင္း ႏွင့္ လြန္ေလ ျပီးေသာ ရာစု ႏွစ္ မ်ားစြာက လက္ဦးမူ ရယူကာ ကမၻာ႕နယ္္ေျမ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကို နယ္ခ်ဲ႕ အုပ္ခ်ဴပ္ ခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္တို႕၏ ဘာသာ စကား တြင္က်ယ္ လာျခင္းကို အခုမွ ျပသာနာ ရွာေနလို႕ ေတာ့ မျဖစ္နိုင္ပါ။ သို႕ေသာ္လည္း Globalization လိွဳင္း တခ်က္ ရိုက္ခတ္ယံု မွ်ျဖင့္ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ က အုတ္ျမစ္တည္ စိုက္ထူခဲ့ ၾကေသာ ကိုယ္ပိုင္ အမ်ဴိးသား ပညာေရး အေဆာက္အဦ ၾကီးေတြ ခဏတြင္း မွာ တိုက္စား ျပိဳက် ကုန္မည္ ဆိုရင္ ျဖင့္ ၀မ္းနည္း စရာ ေကာင္းလွေပသည္။

ေရာင္းသူႏွင့္ ၀ယ္ သူကြဲကြဲ ျပားျပား ျဖစ္လာေနေသာ ပညာေရး ေစ်းကြက္ အတြင္းမွာ အေရာင္း အ၀ယ္ သေဘာ သည္ လည္း ပိုမို တဘက္ သတ္ ဆန္လာသည္။ ၀ယ္သူ နိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ ရိွသမွ် ေငြေၾကးေတြ ျခစ္ျခဳပ္ စစ္ထုတ္ ပီး ၀ယ္လိုက္ ရေပမဲ့ Adam Smit တြက္ျပတဲ့ ျပန္လည္ ရရိွမည့္ အက်ဴိး အျမတ္ ကေတာ့ လူပုဂၢိဳလ္ တဦးခ်င္း၏ ေရၾကည္ရာ မ်က္နုရာ ရွာေဖြျခင္း (Educational Migration ) ႏွင့္ အတူေမ်ာပါဆံုးရံွဳး သြား ျပန္သည္။ ထိန္းခ်ဴပ္ရန္ ခက္ခဲ လွေသာ လမ္းေလွ်ာက္ စြမ္းအား ရင္းျမစ္တို႕၏ ေရြ႕လ်ားမူ ေၾကာင့္ ေဟာင္းေလာင္း ျဖစ္က်န္ ခဲ့မည့္ နိုင္ငံမ်ား အေနႏွင့္ ရည္ရွည္ တိုးတက္တည္ျမဲမူ (Sustainable Development) အတြက္ နည္းလမ္း မရွာ နိုင္ရင္ျဖင့္ ရင္ေလး စရာ ေကာင္းလွေတာ့၏၊

ဘယ္သူ သာလို႕ ဘယ္သူ နာ တယ္ ဆိုတာထက္ လူမူေရး ရိုက္ခတ္မူ မညီမမွ် မူ ေတြ ရွိ လာျခင္းကိုက ကမၻာနဲ႕အ၀ွမ္း ျခံဳၾကည့္ လွ်င္ ေကာင္းေသာ လားရာ ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ International Education ကို မူပိုင ္ျပဳထား ေသာ နိုင္ငံၾကီး ေတြ ႏွင့္ လက္ေ၀ခံ နိုင္ငံ ေတြမွာ လည္း ရိုက္ခတ္ ေျပာင္းလဲမူ ေတြ ရိွလာေနသည္။ အထူး သျဖင့္ အဆီးအတားမရိွ ၾကီးထြား လာ ေနေသာ ပညာေရး ေစ်းကြက္ ၾကီးႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ တို႕ ျမင့္ တက္ လာသည္။ အဲဒီေတာ့ သက္ဆိုင ္ရာ အစိုးရၾကီး ေတြ အေနနဲ႕ သမရိုးက် ဆုပ္ကိုင္ က်င့္သံုး လာ ေသာ ျပည္သူပိုင္ ပညာေရး စနစ္ ေတြကို ေျဖေလ်ာ့ကာ ခ်ဴပ္ကိုင္မူ ေတြ တရစ္ ပီး တရစ္ ေလ်ာ့ လိုက္ လာ သည္။ ခ်ဴပ္ကိုင္မူ ေလွ်ာ့တာ ကအေရးမၾကီး၊ အသံုးစရိတ္ ေတြ ေလွ်ာ့ခ် လုိက္တာ ကေတာ့ အေတာ္ ဆိုးသည္။ နိုင္ငံပိုင္တကၠသိုလ္ ၾကီးေတြ လည္း အရင္တံုးကလို ဣေျဒၵၾကီး တခြဲသား ႏွင့္ ေနလို႕ မျဖစ္ေတာ့။ ခါးေထာင္း က်ဴိက္ လက္ေမာင္း ပင့္တင္ ကာ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြေရးဌါန ေတြ အေရာင္း ျမွင့္တင္ ေရးေတြ လုပ္ကာ ကိုယ့္ ၀င္ေငြ ကိုယ္ ရွာရေတာ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ျဖန္႕က်က္ အင္အား သံုး လာရသည္။ ဣေျဒၵ မပ်က္ေအာင္ ပုဂၢလိက တခုခု ကို လကၠား ေပး ျဖန္႕သင့္ျဖန္႕ရသည္။ Off-Shore Campus မ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္ ေကာင္းေကာင္း နိုင္ငံ မ်ား ထိ ကိုယ္ပြား ေတြ ထပ္ခြဲ ကာ စားက်က္ ခ်ဲ႕ထြင္ ရသည္။ Virtual Learning တို႕ E-Learning တို႕လို ကိုယ္ေပ်ာက္ သင္နည္း ေတြ ေပၚလာသည္။ တကၠသိုလ္ ဆိုေသာ သေဘာ သဘာ၀ေတြ တည္ၾကည္မူ ေတြ ျဖည္းျဖည္း ခ်င္း ေပ်ာက္ကြယ္ သြားနိုင္ သည္ဟုပင္ ခန္႕မွန္း ကုန္ ၾကသည္။

အရာရာ စီးပြားေရး ဆန္လာေသာ အေျခအေနသစ္မွာ တကၠသိုလ္တို႕၏ အသဲ ႏွလံုး သုေတသန လုပ္ငန္း မ်ား လည္း လြတ္ကင္းမရပါ။ အက်ဴိး အျမတ္ မေဖာ္ျပ နိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္း သမိုင္း ပညာလို လူမူေရး ေဗဒ တို႕ ဒႆန ေဗဒတို႕လိုဘာသာ ရပ ္မ်ားကို သိပ္ အားမေပး ေတာ့ပဲ ရလဒ္ကို မူပိုင္ခြင့္ ျပဳကာ စီးပြါးျဖစ္ ေရာင္းခ် နိုင္ေသာ ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း လိုအပ္ ေနေသာ သုေတသန မ်ားကိုသာ စိုက္ထုတ္ လုပ္ကိုင္ဖို႕ အားသန္ ၾက ေတာ့သည္။ ေရရွည္ ကို ေမွ်ာ္ကိုး ရမည့္ Social Rate of Return ေခၚ လူမူေရး အက်ဴိး အျမတ္ ေတြကို မသိ က်ဴိးကၽြံ ျပဳ လာရသည့္ အတြက္ သူတို႕မွာ လည္း ရည္ရွည္ တိုးတက္ တည္ျမဲမူ (Sustainable Development) ေတြ ထိခိုက္ လာရသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++

“က်မ ကေတာ့ နံမယ္ၾကီး အစိုးရ ေက်ာင္းၾကီး ေတြမွာ တက္ခ်င္ေပမဲ့ ေက်ာင္း လခ ကလဲ သိပ္မကြာ တဲ့ အတူတူ အခ်ိန္တိုတြင္း မွာဘြဲ႕တခု ရနိုင္မဲ့ ၀င္ခြင့္လည္းလြယ္ကူတဲ့ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမွာပဲ မွတ္ပံုတင္ လိုက္တယ္ေလ... သူတို႕က လည္း နိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ ၾကီးေတြနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ ထား တဲ့ အတြက္ အဲဒီ နိုင္ငံၾကီး ေတြမွာဆက္ပီး ဘြဲ႕လြန္ ေတြ ဘာေတြ တက္ရင္ လည္း ဘာသာရပ္ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ ရနိုင္တယ္္လို ့မိတ္ေဆြ ေတြက အၾကံေပးတယ္...”

မိန္းကေလး ငယ္တေယာက္က သူ႕ေရြးခ်ယ္မူ အေၾကာင္း သတင္း သမားကို သြက္လက္ ေပါ့ပါးစြာ ေျပာျပ ေနသည္။ခပ္လွမ္းလွမ္း စားပြဲ တခု တြင္ေတာ့ လူငယ္ေလး တေယာက္သည္.. ကိုင္ထား ေသာ လက္ကမ္း စာအုပ္ငယ္ကို ဟိုဖက္သည္ဖက္ လွန္ၾကည့္လိုက္ ...စားပြဲ ဟိုဖက္မွ လူရဲ့ ေျပာစကား ကို ေမာ့နားေထာင္ လိုက္ႏွင့္ စိတ္လွဳပ္ရွား ေနဟန္ရိွ သည္။

“အင္း...Computer ဘာသာ ရပ္ ေတြက ေတာ့ ေခာတ္အစားဆံုးနဲ႔ အလုပ္အျဖစ္ဆံုးမို႕ ေရြးခ်ယ ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ မမွားဘူးေပါ့...ဒါေပမဲ့ တျခား အီလက္ထေရာနစ္ တို႕ ဘာတို႕ထက္ စာရင္ ေတာ့ ေက်ာင္းလခ နဲနဲ ပိုျမင့္တယ္... One Semester ကို ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ ကေန ၁၆၀၀၀ အထိရိွတယ္...Semester ၂ခုပီးရင္ ရိုးရိုးဒီပလိုမာ ၃ခုဆိုဲရင္ အဆင့္ျမင့္ဒီပလိုမာနဲ႕ ၄ခုပီးရင္ေတာ့ Bechlor ေပါ့... ”

ရိုးရွင္း ေသာ ၀တ္စား ဆင္ယင္ဟန္ႏွင့္ မွဳန္မွဳိင္း မိွဳင္း မ်က္လံုး တစံုက ေဒၚလာ တရာပင္ မနဲရွာေဖြရမည္႕ သာမန္ လူငယ္ေလး တေယာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေန သလိုပင္။

++++++++++++++++++++++++++++++++

ပညာကိုရွာ ေသာ သူသည္ ပညာကို ရသင့္သည္--

လို႕ ဥပေဒသ ျပဌါန္း မထားေသာ္ ငွါး လည္း ျဖစ္သင့္ ေသာ ျဖစ္ထိုက္ ေသာ ေလာကပါလ တရား တခုမွန္း လူတိုင္း လက္ခံၾက ပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္လည္း လူတိုင္း မရနိုင္ တာက နိုင္ငံ ေကာင္းေကာင္း မွာ အလုပ္ ေကာင္းေကာင္း ၀င္ေငြ ေကာင္းေကာင္း ရနိုင္ မည့္ နိုင္ငံတကာ အဆင့္မွီဟု ေျပာ ၾကေသာ ပညာေရးပင္ ျဖစ္သည္။

အရိွန္ အဟုန္ႏွင့္ အဆီး အတား မရိွ ၾကီးထြား လာေသာ ပညာေရး ေစ်းကြက္ၾကီး ထဲမွာ မိမိတို႕ရဲ႕ ေခာတ္ ေနာက္က်ေန တဲ့ ထိေရာက္မူ မရိွတဲ့ အရည္ အေသြး ေလ်ာ့နည္း လာတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ပညာေရး စနစ္ေတြကို အမ်ားနဲ႕ တန္းတူ ရင္ေဘာင္ တန္းပီး သူမ်ား လုပ္သလို လိုက္မလုပ္ နိုင္ရင္ ေတာ့ ထို တိုင္းနိုင္ငံ တို႕မွာ လိပ္ေနာက္က ခရုထက္ ပင္ ေ၀းက်န္ ခဲ့ေပ ေတာ ့မည္။ ပိုပီး စိုးရိပ္ စရာ ေကာင္း တာ က နိုင္ငံသား တေယာက္ ခ်င္းရဲ့ ေငြေၾကး သံုးစြဲ နိုင္မူ ေပၚမွာ မူတည္ပီး အရည္အေသြး မတူညီတဲ့ လူ႕အရင္းအျမစ္ ႏွစ္မ်ဴိး ခြဲျဖာသြား ျခင္းသည္ နိုင္ငံတနိုင္ငံ၏ ညီညြတ္မူ (Socail Cohesion) ကို အက္ရာ ေပးလိုက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ေတာ့၏။

ဒီၾကား ထဲ လြပ္လပ္ လာ ေသာ ကုန္သြယ္မူကို အခြင့္အေရး ယူႈ ေစ်းကြက္ထဲ အမီွ ေျပး၀င ္လိုက္ လာေသာ အေသးစား Education Service Provider ေလး မ်ား ႏွင့္ ငါးပြက္ရာ ငါးစာ ခ်ေသာ ေကာ္ပို ေရး ရွင္း မ်ား၏ မဟားဒရား မက္လံုး ေပး ေရာင္းခ်သည့္ ဆူလြယ္ နပ္လြယ္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားအၾကား စားသံုးသူ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား အေနႏွင့္ လက္ငင္း ႏွင့္ ေရရွည္ အက်ဴိးၾကည့္ ကာ ခြဲျခားေရြးခ်ယ္နိုင္ဖို႕ က သိပ္ လြယ္ကူေသာ ကိစၥ မဟုတ္ျပန္....၊။ ဒီပလိုမာ စက္ရံုမ်ားက ထုတ္လုပ္လိုက္ေသာ အရည္ အခ်င္း မမွီ႔တမွီ လူ႕ အရင္း အျမစ္မ်ား ဟိုမေရာက္ သည္မေရာက္ စုပံု လာမည့္ အေရးကိုလည္း ၾကိဳတင္ အျပစ္ ျမင္သည္မ်ား ရိွေနသည္။

တကယ့္တကယ္မွာ အရည္အေသြးနဲ႕ ပတ္သတ္လို႕ လက္ငင္းၾကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပသာနာက ေစ်းကြက္ ျပန္႕ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တို အတြင္းမွာ ေက်ာင္းေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အရည္ အတြက္ အားျဖင့္ တဟုန္ထိုး မ်ားျပား လာေပမဲ့ အဲဒီႏွဳံးနဲ႕အညီ လိုအပ္ တဲ့ အရည္ အခ်င္း မွီ ဆရာ အင္အား က ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္လာနိုင္ပါ။ အဲဒီေတာ့ တိုးပြားလာ ေသာ ေစ်းကြက္ေ၀စုမ်ား ၾကားမွာ ထိ ေရာက္ ေသာ သင္ၾကားပို႕ခ် နိုင ္စြမ္းအားက ဟိုနဲနဲ သည္နဲနဲ ျဖစ္လာသည္။ တျခား အက်ဴိးအပစ္ မ်ား ကို ထားဦးေတာ့... အရည္အေသြး ထိန္းးခ်ဴပ္ မူကို ေတာ့ မျဖစ္ မေနလုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္ ေနပီဆိုတာ အားလံုးက လက္ခံလာၾကသည္။

ဘာလိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေစ်းကြက္ ျပဳခံ ရေသာ နိုင္ငံ အမ်ား ထဲမွာပင္ - ကိုယ့္ လိုအပ္ ခ်က္ကို ျဖည့္ စြက္ေပးရာ ပင္ ေရာက္သည္ဟု အေကာင္းျမင္ ေသာ နိုင္ငံမ်ားရိွသလို... အမ်ဴိးသား အက်ဴိး စီးပြားႏွင့္ ဂလိုဘယ္ ပညာေရးကို ကြဲကြဲ ျခားျခား ေတာင္းဆိုကာ GATS ကို ျပတ္ျပတ္ သားသား ဆန္႕က်င္ၾကသည့္ နိုင္ငံမ်ား လည္းရိွသည္။ တခ်ိဳ႕လည္း ကမၻာ႕ေျပာင္းလဲမူ ျဖစ္စဥ္ တခုပဲမို႕ အရိွ အတိုင္း ရင္ဆိုင္ဖို႕သာ ရိွသည္ ဟု ကံကိုပံုခ် ၾကသည္။ တခ်ဴိ႕ ကေတာ့ အၾကာင္း အရာ အတိမ ္အနက္ ေတြကို သိကိုမသိ... နားေတာင္ မလည္ အေရးပင္ မလုပ္နိုင္ ေသာ နိုင္ငံမ်ား လည္း ရိွေသးသည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ေအာင္ျမင္စြာ ျပီးဆံုး သြားေသာ ပညာေရး ျပပြဲ ၏ ညေနခင္း မွာ တာ၀န္ရိွ သူမ်ား စည္းေ၀းကာ ျပန္လည္ သံုးသပ္ ျခင္းကို အက်ဥ္းရံုး လိုက္သည္။ ျပပြဲ တာ၀န္ခံ မန္ေနဂ်ာက အၾကမ္း ေရးျခစ္ ထားေသာ အစည္း အေ၀း မွတ္တမ္း ကို ေက်နပ္ ေပါ့ပါး စြာ အဆံုးသတ္လိုက္ သည္။

xxxxxxxxxxxxxxxxx အလားအလာ အလြန္ ေကာင္း ေသာ မေဖာ္ထုတ္ ရေသး ေသာ ေစ်းကြက ္ျဖစ္သည္။

Ref: http://www.unesco.org/education
ေကသြယ္

ဧျပီ ၂၀၀၇
( Weekly Eleven Journal မွ ေဖာ္ျပပီး)

Monday, November 5, 2007

နယ္စပ္ပညာေရးခရီး(၃)

“ပညာ ေရၾကည္တစ္ေပါက္္ ေသာက္ခြင့္ ၾကံဳေစခ်င္”

မဲေဆာက္ၿမိဳ႔ကေန ကားနဲ႔သြားရင္း သိပ္မေ၀းတဲ့ ခရီးေလး တခုပါ။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္သမား လက္မွတ္၊ ေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္၊ ေထာက္လွမ္းေရးလက္မွတ္ ဘာမွ မရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ေရာက္ဖို႔မလြယ္တဲ့ ခရီးေ၀း ေဒသေလးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီလက္မွတ္ေတြ ဘာမွ မရွိပဲ အဲဒီေဒသေလးကို မထင္မွတ္စြာ ေရာက္ရွိခဲ့တာကေတာ့ ကရင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အခမ္းအနား ကို တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ပါပဲ။ အဲဒီေနရာေလးကေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုေပမဲ့ ဗမာျပည္ဖြား တိုင္းရင္းသားေတြ လာေရာက္ေနထိုင္ေနတဲ့ ကရင္လို ဘဲကေလာ့ ၊ ထိုင္းလို မယ္လ လို႔ေခၚတဲ့ ဒုကၡသည္စခန္းတခုပါပဲ ။ ဒီဒုကၡသည္စခန္း ဒီေနရာေလးမွာ တည္ရွိေနတာ ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ ေက်ာ္ေနျပီတဲ့။ ဗမာျပည္ရဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္္္္ေတြက ေပါက္ဖြားလာခဲ့တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြေနတဲ့ စခန္းေလးမွာ ႏိုင္ငံေပ်ာက္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြ၊ ဘယ္ႏိုင္ငံမွ မသြားခ်င္ဘူး၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ခ်က္ျမႈပ္ရာပဲ ျပန္ခ်င္ပါတယ္ဆို တဲ့ ကရင္အဖြားအို တေယာက္ရဲ့ စကားသံ ကိုေတာ့ နားနဲ႔မဟုတ္ပဲ ႏွလံုးသားနဲ႔ နားေထာင္ခဲ့ရပါတယ္။

ေရာက္လက္စနဲ႔ေတာ့ ခပ္ၾကာၾကာေလး ေနပါရေစလို႔ တာ၀န္ခံ ေခၚတဲ့သူေတြကို ေတာင္းပန္ျပီး သူမ်ားေတြ ျပန္ေပမဲ့ မျပန္ေသးပဲ စခန္းထဲမွာ ေနရစ္ခဲ့ျဖစ္တယ္။ ေတာင္ေျခေလးမွာ တည္ထားတဲ့ ရွည္ေမ်ာေမ်ာ စခန္းေလးဟာ ေဆးရုံ ၊ စာသင္ေက်ာင္း ၊ ဗုဒၶဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၊ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း ၊ ေစ်း၊ စခန္းရုံး တို႔နဲ႔ ေနမယ္ဆိုရင္ ေနေပ်ာ္စရာေလးပါပဲ။ ဒုကၡသည္ ဆိုေတာ့ ဆန္ ၊ ဆီ၊ ဆား၊ မီးေသြး၊ ပဲ စတဲ့ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ေတြကလည္း အခ်ိန္တန္ ရလာတာပါပဲ။ ေရာက္ေနတဲ့ေန႔က ဆန္ထုတ္တဲ့ေန႔နဲ႔ ၾကံဳေတာ့ တပံုးစာ၊ ႏွစ္ပံုးစာ ဆန္အိတ္ေတြကို ရြက္သြားၾကတဲ့ မိန္းမေတြကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အဲဒီအခါ ဗမာျပည္က လူထုအမ်ားစုၾကီး ဆန္ကို အဲဒီလို ၀ယ္မစားႏိုင္ေတာ့တာကို ေျပးျပီး သတိရလိုက္မိတယ္။မိုးမလင္းခင္ ဒါမွမဟုတ္ မိုးလင္းတာနဲ႔ မေန႔က ပိုခ်က္ထားတဲ့ ထမင္းၾကမ္းကို ငါးပိရည္အက်န္နဲ႔ နယ္ဖတ္စားျပီး တေန႔တာ ခရီးကို ရုန္းကန္ဖို႔ အစပ်ိဳးၾကရတာပါပဲ။ တေန႔လံုး ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ၾကရျပီး ညေန အိမ္ျပန္ခ်ိန္က်မွ လက္ထဲက ပိုက္ဆံနဲ႔ ဆန္အပါအ၀င္ ဟင္းစား ငါးပိ တို႔စရာ ၀ယ္ခဲ့ရတယ္။ သူတို႔ တေန႔ရတဲ့ ပိုက္ဆံဟာ တေန႔ စားစရိတ္နဲ႔ ေလာက္ငွရံုသာပါပဲ။ ေက်ာင္းတက္တဲ့ ကေလးရွိလို႔ကေတာ့ ေၾကြးတင္ျပီသာ မွတ္ေပေတာ့။ ကိုယ့္ ကေလးကို စာမေတာ္ေစခ်င္တဲ့ မိဘေတြ ရွိတယ္ဆိုရင္ ယံုၾကပါ့မလားေတာင္ မသိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒါအမွန္ပါ။ စာမေတာ္လို႔ ေက်ာင္းထုတ္ျပီး အလုပ္လုပ္ ခိုင္းရင္ သူ႔တ၀မ္းေတာ့ ၀ေအာင္ေက်ာင္းႏိုင္္မွာေပါ့။ လဖက္ရည္ဆိုင္္တို႔ ၊ ကုန္စံုဆိုင္တို႔မွာ ေစ်းကူေရာင္းတဲ့ ကေလးေတြဟာ အဲလိုမ်ိဳး ကေလးေတြပါ။ မနက္စာ ထမင္းေကၽး တေန႔ ၁၀၀ က်ပ္၊ တခ်ိဴ႔ ၁၅၀ က်ပ္နဲ႔ လုပ္ေနၾကရတဲ့ ကေလးလုပ္သားေလးေတြ ေပါ့။ စာေတာ္တဲ့ ကေလးက်ေတာ့ ေက်ာင္းထုတ္ဖို႔ ခက္ျပီေလ။ ပတ္၀န္းက်င္က ၀ိုင္းေျပာမွာ၊ ဆရာမေတြ ၀ိုင္းေျပာမွာထက္ စာကို စိတ္၀င္စားတဲ့ စာေတာ္တဲ့ ကိုယ့္ကေလးအတြက္ ယူႀကံဳးမရေတြ ျဖစ္ျပီး မိဘေတြ ဆံုးျဖတ္ရ ခက္ေစတယ္။

အဲဒီလိုနဲ႔ ေက်ာင္းတက္တဲ့ကေလးေတြထဲက ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ မူလတန္းေက်ာင္းကေန အလယ္တန္းကို ေျပာင္ေရႊ႔ ပညာသင္ၾကားဖို႔ မေျပာင္းႏိုင္ပဲ က်န္ခဲ့ရတယ္။ အလယ္တန္းေက်ာင္းကေနျပီးေတာ့ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အထက္တန္း ပညာကို ေျပာင္းေရႊ႔ပညာသင္ၾကားဖို႔ မတတ္ႏိုင္ၾကလို႔ ပညာေရးကို ေက်ာခိုင္းၾကရေတာ့တယ္။ စား၀တ္ေနေရး ၀ဲဂယက္ထဲမွာ အရြယ္မတိုင္မီ မိဘေတြနဲ႔ အတူရုန္းကန္ေနရတဲ့ ကေလးအလုပ္သမားေလးေတြ ေတြ႔တိုင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွာ ကုလသမဂၢ ကထုတ္ျပန္ျပဌာန္းတဲ့ ကေလးအခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို အမွတ္ရလာေစပါတယ္။

အဓိက အခြင့္အေရး ေလးခ်က္ျဖစ္တဲ့ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္အခြင့္အေရး၊ ဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊ ကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး၊ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ေတြျဖစ္ျပီး အဲဒီထဲက ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ၊ အားကစားႏွင့္ အပန္းေျဖအနားယူခြင့္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

ဗမာျပည္ထဲက ကေလးမ်ားအေနနဲ႔ ဒီကေလးအခြင့္ အေရးေတြကို ဘယ္ႏွစ္ရာႏႈန္းေလာက္ ရၾကပါသလဲ။ ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရၾကတဲ့ ကေလးေတြရဲ့ အနာဂါတ္နဲ႔ အဲဒီကေလးေတြ ၾကီးျပင္းလာတဲ့အခါ ဗမာျပည္ၾကီးရဲ့ အနာဂါတ္ကေရာ၊ အဲဒါေတြ စဥ္းစားရင္းနဲ႔ တဆက္တည္း ဒုကၡသည္စခန္းထဲက ပညာေရးကို ေလ့လာၾကည့္မိျပန္ပါတယ္။

မယ္လစခန္းထဲမွာ ၃ ႏွစ္ကေန ၅ ႏွစ္ထိ တက္ရတဲ့ မူႀကိဳေက်ာင္းေပါင္း ၂၁ေက်ာင္း ရွိပါတယ္။ အေျခခံမူလတန္းေက်ာင္း အျဖစ္ (၁၄) ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း (၅)ေက်ာင္းနဲ႔ က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္း၊ စက္မႈအတတ္ပညာသင္တန္းေက်ာင္း E.S.P (Engineering study Program) (၁)ေက်ာင္း၊ ဆရာျဖစ္သင္တန္းေက်ာင္းT.P.C (Teacher Preparation Couse) (၁)ေက်ာင္း ရွိၿပီး FSP(Funter Study Program)၊ LMC(:Leadership and Managent couse) စတဲ့ သင္တန္းေက်ာင္းေတြလည္း တစ္ေက်ာင္းစီ ရွိပါေသးတယ္။

အဲဒီေက်ာင္းေတြမွာ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ ကရင္စာေတြကို အမ်ားအားျဖင့္ သင္ၾကရၿပီး တခ်ိဳ႔ေက်ာင္းေတြကေတာ့ ထိုင္းစာကိုပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ့္ကေလးက အဂၤလိပ္စာ ေတာ္ေနၿပီဆိုရင္ အဂၤလိပ္ကို အဓိက ထားသင္တဲ့ မစ္ရွင္ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းေတြကို ၀င္ခြင့္ ေျဖျပီး ေျပာင္းေရႊ႔ထားမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားထိ ပညာေတာ္သင္သြားခြင့္ ရွိပါတယ္။ အထက္က ေက်ာင္းေတြ အကုန္လံုးဟာ မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းထဲမွာပဲ ရွိေနတာပါ။

စခန္းမွာ ရပ္ကြက္ ေအ၊ ဘီ၊ စီ ဆိုျပီး သံုးခုရွိပါတယ္။ စုစုေပါင္းေက်ာင္းသား ဦးေရ (၁၃၅၆၉)ဦးရွိျပီး ဆရာ ဆရာမေပါင္းက (၅၂၈)ဦး ရွိပါတယ္။ သင္ၾကားေရး အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းေတြ၊ ေက်ာင္းသံုး စာအုပ္၊ ခဲတံအားလံုးက ႏိုင္ငံျခား အေထာက္အပံ့ေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ စက္မႈသင္တဲ့ေက်ာင္းမွာဆိုရင္ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို ျဖဳတ္လိုက္၊ တပ္လိုက္ နဲ့ အထဲက အစိတ္အပိုင္းေတြကို လက္ေတြ႔က်က် သင္ေပးေနတာေတြလည္း ေတြ႔ခဲ့ရပါေသးတယ္။ ကေလးေတြ အကုန္လံုးဟာ ဘယ္ေနရာမွာေရာက္ေနေန ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရွိေနရမယ္ဆိုတဲ့ ကေလးအခြင့္အေရး ၊လူသားအခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ရေနၾကပါတယ္။

က်မတို႔ရဲ့ မိခင္ ဗမာျပည္ထဲမွာ ဒီအခြင့္အေရးကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးေနရတဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ၊သူတို႔ေတြရ့ဲ အနာဂါတ္ေတြ အတြက္ အခုလက္ရွိ စစ္အာဏာရွင္ေတြမွာ အေၾကြးေတြ အမ်ားၾကီးရွိေနပါတယ္။ ကမၻာကို လိမ္လို႔ရေပမယ့္လို႔ ကိုယ့္ တိုင္းျပည္ထဲက အေျခအေနကိုေတာ့ ျပည္သူေတြ မသိေအာင္ လိမ္ထားလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။

မယ္လစခန္းထဲထိ သြားျပီး အဂၤလိပ္စာနဲ႔ စကားေျပာသင္ေပးေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား ေစတနာရွင္ေတြလည္း ေတြ႔ခဲ့ရတဲ့အခါ ကိုယ္သာ တကယ္ပညာလိုခ်င္ရင္ ဒုကၡသည္စခန္းလို ေနရာမွာေတာင္ အနာဂါတ္ေတြ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြက ရွငိသန္ေနႏိုင္ပါေသးလား လို႔လည္း ျမင္ေတြ႔ခံစားမိပါတယ္။

မယ္လစခန္းထဲက ျပန္လာခဲ့ျပီး တေလ်ာက္လံုး စိတ္ထဲမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး ခံစားေနရပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးႏိႈင္းယွဥ္ ၾကည့္မိျပီး ႏိုင္ငံအတြက္ ဘယ္လိုလုပ္မွ ဒီလိုအာဏာရွင္ႏြံထဲက ရုန္းထြက္ႏိုင္မွာလဲ။ ဗမာႏိုင္ငံပညာေရးဟာ အခြံသက္သက္သာ ရွိပါေတာ့တယ္ ဆိုတာကမၻာကသိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါ့မလဲ။ ေဆးတကၠသိုလ္ကို ေတာင္မွ စစ္တပ္ကေဆးတကၠသိုလ္နဲ႔ အရပ္သားရုိးရိုးေတြအတြက္ ေဆးတကၠသိုလ္ဆိုျပီး ခြဲျခားထားျပီး ပညာကိုလည္း ခြဲျခားေပးတတ္ တယ္။ ျပည္သူေတြကို ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေလာကပါလတရားကို မတရားအာဏာ ရယူထားတဲ့ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ မသိတာပဲလား။ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တာပဲလား၊ အေတြးေပါင္းစံုနဲ႔ ျပန္လာခဲ့မိပါတယ္။

ဗမာႏိုင္ငံထဲက ျပည္သူေတြဟာ စစ္အာဏာရူးေတြရဲ့ လက္ေအာက္မွာ စား၀တ္ေနေရး ၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အာမခံခ်က္ ဘာမွ မရွိဘဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲမွာ ကိုယ္ေနရင္း ဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အလင္းေရာင္မဲ့ေနတဲ့ ဘ၀ေတြမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ေနၾကရပါတယ္။ မိဘေတြအေနနဲ႔ စီးပြားေရးက က်ဆင္းေနၾကျပီး စား၀တ္ေနေရးကိုပဲ အဓိကထား ရုန္းကန္ေနရတဲ့ အတြက္ သူတို႔သားသမီးေတြရဲ႔ အနာဂါတ္ကို ဒီလိုပဲ ပစ္ထားလိုက္ရတဲ့အခါ သူတို႔ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ကေရာ ဘယ္လိုရွိေနႏိုင္မလဲ။

ကိုယ့္ေျမ ကိုယ့္ျပည္ မဟုတ္တဲ့ ၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ့ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ရပ္တည္ ေနရတဲ့၊ ႏိုင္ငံေပ်ာက္ေနတဲ့ ဒုကၡသည္ စခန္းထဲမွာေတာင္ ကေလးေတြရဲ့ ပညာေရးကို အေလးအနက္ ထားတာ၊ ပံ့ပိုးကူညီ ေနတာေတြ ေတြ႔ရတဲ့အခါ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္၊ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ရဲ့ အနာဂါတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြွွွရဲ့ ဘ၀ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ အတြက္ ယူၾကံဳးမရ ျဖစ္မိတယ္။ က်မတို႔ တိုင္းျပည္မွာ တကယ္ေတာ္တဲ့ ကေလးေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေပမဲ့ ပညာေရး ဌာနရဲ့ ျခစားမႈေတြၾကားမွာ နစ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ ခဲ့ရတယ္။ “ကိုယ္ ေတာ္ဖို႔ အေရးအၾကီးဆံုးပါ။ ကိုယ္ ေတာ္ေနရင္ ဘယ္လိုမွ ခ်န္ထားလို႔မရဘူး” ဆိုတာ စကားအရာမွာပဲ ရွိေနပါေတာ့တယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ ဗမာျပည္ ပညာေရးဟာ အတူတူခ်င္း ေတာ္ေနရင္ေတာင္္မွ ေငြမလိုက္ႏိုင္တဲ့ မိဘရဲ့ သားသမီးဟာ ခ်န္ထားခံခဲ့ ၾကပါတယ္။ ပီတိကိုစား အားရွိပါ၏ ဆိုတဲ့ ဆရာမ်ိဳးဟာ လက္ခ်ိဳးေရတြက္ရင္ေတာင္ လက္ႏွစ္ဖက္ ရွိပါေတာ့ မလား။

E- education ဆိုျပီး ဦးခင္ညြန္႔ လက္ထက္က အထက္တန္း၊ အလယ္တန္းတင္မကပဲ မူလတန္းေက်ာင္းေတြပါ ကြန္ပ်ဴတာ သင္ၾကားေရး ခန္းမေတြနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအျဖစ္ ဗမာျပည္ တနံတလ်ား ၿမိဳ႔ႀကီးက ေက်ာင္းေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာ ခန္းမဖြင့္ပြဲေတြ က်င္းပခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမွာ သံုးဖို႔ ကြန္ပ်ဴတာ ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က မေထာက္ပံ့ႏိုင္ပဲနဲ႔ ဘယ္လိုရသလဲ ဆိုတာကို တာ၀န္ရွိလူႀကီးေတြက မသိဟန္ ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြရဲ့ လွဴဒါန္းေငြ ဆိုျပီး နာမည္တပ္ေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားတေယာက္ကို ကြန္ပ်ဴတာေၾကး က်ပ္ သံုးေထာင္ဆိုျပီး ေကာက္ခံတာပါ။ လံုး၀ မထည့္ႏိုင္တဲ့ သူကိုသာ ငါးရာေလာက္ မနည္းေျပာဆိုၿပီး အလွဴေငြထည့္ ရပါတယ္။ ေက်ာင္းစအပ္ကတည္းက ထည့္ရတဲ့ အလွဴေငြ စာရင္းမွာ အဲဒီလို ကြန္ပ်ဴတာေၾကး ထည့္ေကာက္တာပါ။ ကြန္ပ်ဴတာ၀ယ္ဖို႔ ေကာက္ခံေငြ ဘယ္ေလာက္ရရ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့ မိဘေတြကို တလံုးခ်င္းလွဴဖို႔ ထပ္ျပီး အလွဴခံပါေသးတယ္။ အဲဒီလို ေကာက္ခံျပီး ၀ယ္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာဟာ ေက်ာင္းသားဘယ္ေလာက္ မ်ားမ်ား ငါးလံုးထက္ မပိုပါဘူး။ တခ်ိဳ႔ေက်ာင္းေတြဆို ႏွစ္လံုးပဲ ၀ယ္ပါတယ္။ ပိုတဲ့ ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ လို႔ ဘယ္မွာမွ ေမးမရပါဘူး။ တကယ္လို႔ ပညာေရးမႈးထံ တိုင္စာပို႔မယ္ဆိုရင္ တိုင္ၾကားသူ နာမည္ အျပည့္အစံု ထည့္ရတာမို႔ ကိုယ့္ကေလးဟာ ေက်ာင္းမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပစ္ရွာခံရၿပီသာ မွတ္ေပေတာ့။

အဲဒီကြန္ပ်ဴတာေတြကို ေက်ာင္းမွာ ရွိတဲ့ ကေလးတိုင္းေရာ သင္ရမယ္၊ ကိုင္ရမယ္ထင္ ထင္ပါသလား။ ဖြင့္ပြဲေန႔မွာသာ ကြန္ပ်ဴတာေရွ႔ ထိုင္ျပၾကရျပီး ေက်ာင္းခ်ိန္ေတြမွာ ဆိုရင္ ပ်က္မွာစိုးလို႔ သြားၾကည့္လို႔ေတာင္ မရပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာသင္တဲ့ ဆရာမကို လိုင္း၀င္ထားပါမွ မွန္လံုခန္းထဲက ကြန္ပ်ဴတာကို ကိုင္ၾကည့္ခြင့္ ရပါမယ္။ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ သင္ရဖို႔ ကြန္ပ်ဴတာ က်ဴရွင္ခက သပ္သပ္ ေပးရပါေသးတယ္။ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္တဲ့ မိဘေတြရဲ့ သားသမီးေတြဟာ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြ ဘာမွ မရၾကပါဘူး။

ဒီလို မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း ေက်ာင္းေတြ မေျပာပါနဲ႔၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မွာေတာင္ ေက်ာင္းသားတေယာက္ ကြန္ပ်ဴတာ တလံုးမကိုင္ရပါဘူး။ နယ္ေတြက ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ေတြမွာဆိုရင္ ဆယ္ေယာက္ တလံုးႏႈန္းပဲ ရွိပါတယ္။ မီးျပတ္တဲ့ ရက္ေတြက မ်ားေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ မသင္ႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္တတ္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြက ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေတြမွာ ရန္ကုန္မွာဖြင့္တဲ့ ပုဂၢလိက သင္တန္းေတြကို သြားတက္ၾကပါတယ္။

အရည္အခ်င္းရွိဖို႔ထက္ အေရအတြက္ကို ဦးစားေပးတဲ့ ဗမာႏိုင္ငံရဲ႔ ပညာေခတ္ႀကီးမွာ ပိုက္ဆံနဲ႔ႀကိိဳးစားသြားႏိုင္ရင္ ျပည္တြင္းမွာ အခုေပးေနတဲ့ မဟာဘြဲ႔ကိုေတာင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြဟာ စစ္မွန္တဲ့ ပညာေရးတိုးတက္မႈ ဟုတ္ပါရဲ့လား။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ပိုက္ဆံေပါတဲ့ လူနည္းစု အထက္တန္းစား မိဘေတြက သားသမီးေတြကို ႏိုင္ငံျခားပို႔ ပညာသင္ေစတယ္။ လူလတ္တန္းစား အေပၚပိုင္းက ကိုယ့္သားသမီးေတြ အတြက္ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ပညာကို ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီး ယူတယ္။ အမ်ားစု လူလတ္တန္းစား ေအာက္ပိုင္းနဲ႔ အေျခခံလူတန္းစား ကေတာ့ ေသစာရွင္စာ တတ္ရင္ ေတာ္ပါၿပီ လို႔ပဲ ေျပာႏုိင္ပါေတာ့တယ္။

တေန႔ တရာယူျပီး အလုပ္ လုပ္မလား ၊ တေန႔ တရာေပးျပီိး စာသင္မလားဆိုတဲ့ ပညာေရးေခတ္ႀကီိး ျဖစ္ေနတာေလ။ က်ဴရွင္မယူႏိုင္တဲ့ ကေလးဟာ အတန္းထဲမွာ အၿမဲအျပစ္ရွာ ႀကိမ္းေမာင္းေနမွာ မလြဲပါဘူး၊၊ အတန္းပိုင္ဆရာမကေ၀းလို႔ အနီးအနားမွာ ရွိတဲ့ ဆရာမဆီမွာ က်ဳရွင္တက္ေနမွန္း သိသြားျပန္ရင္လည္း အၾကိမ္းခံရတာပါပဲ၊၊ ပညာတတ္တဲ့ မိဘက ကိုယ့္ဖာသာ သင္ေပးျပန္ရင္ လည္း လက္မခံျပန္ပါဘူး၊၊ တခါတေလ ျမန္မာစာကို စာလံုးေပါင္း မွားေနတာမ်ိဳးေတြ၊ အဂၤလိပ္စာမွာ ဘာသာျပန္ မွားေနတာမ်ိဳးေတြကို မိဘအေနနဲ႔ ေထာက္ျပတဲ့အခါ လြယ္လြယ္နဲ႔ လက္မခံပဲ ဒါမဟုတ္ လက္ခံလိုက္ရရင္လည္း မိဘကြယ္ရာမွာ အဲဒီကေလးကုိ ခ်ိဳးခ်ိဳးဖဲ့ဖဲ့ ေျပာျပီး ဆက္ဆံတတ္ၾကပါတယ္၊၊ ႏုနယ္တဲ့ မူလတန္းကေလးငယ္ေတြ ရင္ထဲမွာေတာင္ ဆရာမကို ဖားထားရမယ္လို႔ စြဲထင္သြား ေစေအာင္ကို ဖ်က္ဆီးထားခံေနၾကရပါတယ္။

ပညာေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လူတန္းစား မခြဲျခားပဲ အားလံုးေသာ ကေလးေတြကို တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး ရေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလို အခြင့္အေရးမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးေတြ အမိဗမာျပည္ႀကီးမွာ အမ်ားၾကီး အမ်ားၾကီး ရွိေနၾကပါတယ္။ ထက္ျမက္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ေတြနဲ႔ သူတို႔၀ါသနာပါရာကို အပူအပင္မဲ့စြာ ဆည္းပူးခြင့္ ရၾကမယ္ဆိုရင္ အနာဂါတ္ ဗမာျပည္ၾကီးဟာ ေရႊေရာင္ေတာက္ပေနမွာ မလြဲပါဘူး။

သူ႔ကၽြန္္ဘ၀မွာ လူတိုင္းမသင္ယူႏိုင္တဲ့ ကၽြန္ပညာေရးကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီိး အမ်ိဳးသားေက်ာင္းေတြ ထူေထာင္ျပခဲ့တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပညာ၀န္ ဦိးဖိုးက်ားတို႔လို ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ၊ ေနာက္ျပီး ဗမာႏိုင္ငံရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ပညာေရး ျပယုဂ္ သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းလို ပုဂၢိဳလ္ႀကီိးေတြသာ ရွိေနဦး မယ္ဆိုရင္ ဒီေန႔ေခတ္ဗမာႏိုင္ငံကို ဘယ္လို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲျပမလဲလို႔ စဥ္းစား သတိရလိုက္မိပါတယ္။

 

© 2007 IngridGrey By Arephyz