Sunday, August 9, 2009

ရွင္သန္ျခင္း၊ ဘာသာစကားႏွင့္ ေက်ာင္းပညာေရး

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ ထိေရာက္ေသာ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရးအေပၚတည္မွီေနေလသည္။

သိန္းႏိုင္

ဘာသာစကားမ်ားရွင္သန္မႈမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေနေပျပီ။ ကမၻာ့ဘာသာစကားေပါင္း ၆၀၀၀ (ေျခာက္ေထာင္) ေက်ာ္အနက္ တ၀က္ခန္႔ (၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း)မွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးရွိေနျပီး ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းခံေနရသည္။ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိေန၏။

ဘာသာစကား ေျခာက္ေထာင္အနက္ ၉၆ ရာခိုင္နႈန္းကို ကမၻာ့လူဦးေရ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာေျပာဆိုၾကေလသည္။ ရာဂဏန္း အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဘာသာစကားတို႔ကို ပညာေရးစနစ္မ်ားအတြင္းႏွင့္ ရံုးသံုးအေနျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေနရာေပးထားၾကျပီး ဒီဂ်စ္တယ္ ကမၻာတြင္အသံုးျပဳမႈတြင္မူ တစ္ရာေအာက္ေလ်ာ့နည္းေလသည္။

ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ဘာသာစကားအမ်ားစုကို လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားမွ ေျပာဆိုၾကသည္။ တစ္စံုတရာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါမူ မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ ဤဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာ ေပ်ာက္ကြယ္ရပါေတာ့မည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ယူနက္စကို အေထြေထြ ညီလာခံၾကီးမွ “ႏိုင္ငံတကာ မိခင္ဘာသာစကားမ်ားေန႔”ကို သတ္မွတ္ထားရွိျပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေတြ က်င္းပျပဳလုပ္ပါသည္။ ဘာသာေဗဒ၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ ဘာသာစကား မ်ဳိးႏြယ္စံုကမၻာၾကီး ျဖစ္ေနေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ရင္းျဖစ္သည္။

တိမ္ေကာကြယ္ေပ်ာက္လာေနေသာ ဘာသာစကားမ်ား

ဘာသာစကားတစ္ခု ကြယ္ေပ်ာက္၊ ဆံုးရံႈးျခင္းႏွင့္အတူ ကၽြႏု္ပ္တို႔လူသားမ်ဳိးႏြယ္၏ အသိဗဟုသုတ၊ ေတြးျမင္သိတတ္မႈႏွင့္ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတို႔ကိုလည္း အစားမထိုးႏိုင္ဘဲ ဆံုးရံႈးရေတာ့သည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ဘာသာစကားမွာ အေရးပါလွေပသည္။ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာက႑မွာ ဗ်ဴဟာေျမာက္တည္ရွိေနသည္။

ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ - ဆင္းရဲမဲြေတမႈႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈ ကင္းစင္ႏိုင္ေရး၊ မူလတန္း ပညာေရး ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းေနခြင့္ရရွိေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေရး၊ ကေလးေသဆံုးမႈေလ်ာ့ပါးေရး၊ မိခင္က်န္းမာေရးတိုးတက္ေရး၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗီြ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ အျခားေရာဂါတို႔ကို တိုက္ဖ်က္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကမၻာ့လံုးဆုိင္ရာ ဆက္စပ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး တို႔ ပါ၀င္သည္။

ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ရွစ္ရပ္ကို ေဒသၾကီး ၁၀ ေဒသမွ ႏိုင္ငံ ၁၉၀ ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္း မ်ားမွ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အညႊန္းေဘာင္အေနျဖင့္လည္း လက္ခံက်င့္သံုးလွ်က္ရွိေနသည္။

ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားမွ အလြန္အမင္း ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘးဒဏ္တို႔အတြက္ ဘာသာစကားသည္ ရွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အလုပ္အကိုင္ရပိုင္ခြင့္၊ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဘ၀တို႔တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ေျပာဆို ဆက္ဆံႏိုင္ေရး တို႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေနေလသည္။

ဗဟုသုတ အသိတရားတို႔ကို လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ျဖဴးရာ၀ယ္တြင္လည္း ဘာသာစကားမွာ အဓိကၾကားခံျဖစ္ေနျပန္သည္။ ေထာင္စုႏွစ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ကေလးအားလံုးမူလတန္းပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္ေရး၊ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္ေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ တို႔ကို တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။

ဘာသာစကားမွာ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္၊ ပညာေရးအခြင့္အေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတိုးတက္မႈအက်ဳိးတရားမ်ားကို ပုိင္ဆုိင္ရရွိိေရးတို႔ကို ခံစားႏိုင္ေစရန္အတြက္လည္း အဓိက က်ေနသည္။ ဤအခ်က္မ်ားအားလံုးမွာ ဘာသာေဗဒဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေန၏။

ဘာသာစကားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

ျခိမ္းေျခာက္ခံေနရေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးသည္ အထင္ကရျဖစ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ေျပာဆိုသူတို႔၏ လူ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တိုးျမွင့္ႏိုင္ျခင္း၊ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာတို႔ကိုအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါမူ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းရွိမည္။ ပညာေရးစနစ္အတြင္း ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ရွိေနပါက ရွင္သန္မႈအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစသည္။

ဘာသာစကားမ်ား ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္း (သို႔မဟုတ္) တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းတို႔အတြက္ ပညာေရးစနစ္မွာ အေရးၾကီးသည့္ အပိုင္းတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိေနသည္။ ပညာေရးစနစ္မ်ားစြာမွာမူ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ဳိးႏြယ္မ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ဘာသာစကားမ်ား အတြက္ သင့္ေတာ္ကိုက္ညီမႈမရွိျခင္း ျဖစ္သည္သာမကဘဲ အႏၱရာယ္ပင္ရွိေနေလသည္။

ပညာေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားစည္ပင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ပါ မူၾကိဳ၊ မူလတန္းပညာေရးႏွင့္ အေရးအဖတ္အတြက္ အသံုးလံုးပညာေရးတို႔မွာ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူခြင့္ရရွိရန္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမ်ားအတြက္ပါ အေရးၾကီးသည္။

အေရးအဖတ္ကို သူတို႔နားမလည္ေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရန္မွာ လူအမ်ားစုအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္ပါေခ်။

ဘာသာစကား ၂ မ်ဳိးသင္ၾကားေရးနည္းဗ်ဴဟာမွာ ထိေရာက္မႈရွိျပီးလွ်င္ သင္ယူေလ့လာမႈရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစသည္။ ဒုတိယဘာသာစကားကို မသင္ၾကားေသးမီ ပထမ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳးိကို ကၽြမ္းက်င္တက္ေျမာက္သင့္ပါသည္။

အမ်ဳိးသားစီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိေစရန္မွာ ကမၻာ့လူ႔မႈအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ရပ္လံုးအေနျဖင့္ အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ကို လမ္းဖြင့္ ထားရွိေပးရေပမည္။

ပညာေရးစနစ္မွ အက်ဴိးျဖစ္ထြန္းေစရန္အတြက္ ရပ္ရြာေဒသလူ႔မႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကို စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲရာႏွင့္ သင္ၾကားသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ သင္ၾကားနည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ရရွိသင့္သည္။

ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ယူနက္စကို အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ပညာေရးအစီအစဥ္တြင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ စီမံကိန္းေရးဆြဲသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္ကာလမ်ားတြင္ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ သင္ယူျခင္းႏွင့္ ဘာသာစကား ၂ မ်ဳိးသင္ၾကားျခင္းတို႔အတြက္ ပညာေပးစည္းရံုးလံႈေဆာ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းပညာေရး၊ မိခင္ဘာသာစကားႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း

တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အေသြးအေရာင္စံုလင္စြာ ေထြျပားလ်က္တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းပညာေရးတြင္ မိခင္ဘာသာစကား၊ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားတို႔ကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားေရးမွာ မ်ားစြာ အေရးၾကီးလွပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရယူခဲ့စဥ္က အေသြးအေရာင္စံုယဥ္ေက်းမႈ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း Multiculturalism ႏွင့္ အေသြးအေရာင္စံု ယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးစနစ္ Multicultural Education system တို႔ကို အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားမွ တည္ေဆာက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ျပီျဖစ္သည့္ မ်က္ေမွာက္ ၂၁ ရာစု ပထမဆယ္စုႏွစ္ ကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ အခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ား၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ သမိုင္းအစဥ္အလာမ်ားကို ေက်ာင္းပညာေရး ပင္မစနစ္အတြင္းႏွင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း၊ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ မရရွိၾကေသးပါ။ ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ပညာေရးအခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈး နစ္နာေနသည့္ အေျခအေနဆိုးလည္းျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာေရးအဆင့္တုိင္းတြင္ (မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း) ၃ ဘာသာ သင္ၾကားေရးမူ၀ါဒကို တစ္ႏုိင္လံုးတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ မိခင္ဘာသာစကား၊ (တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား)၊ ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာတို႔ကို အတန္းအဆင့္၊ အသက္အရြယ္ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အခ်ဳိးညီမွ်စြာ ထည့္သြင္းသင္ၾကားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံႏွင့္ အျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈစံုလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း က်င့္သံုးသည့္ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစနစ္တို႔မွာ မ်ားစြာ အားက် အတုယူဖြယ္ရာျဖစ္ပါ၏။ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သဟဇာတျဖစ္ေစေရး၊ သိျမင္ခံစားႏုိင္ေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပညာေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး တို႔အတြက္ ဘာသာစကားမ်ားသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒအသစ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။

သိန္းနိုင္ (ျမန္မာေက်ာင္းဆရာ)

0 comments:

 

© 2007 IngridGrey By Arephyz